МУШИНСЬКІ А.

А. МУШИНСЬКІ
ВИМОГИ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ ДО ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ЇХ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ
Охарактеризовано чинники ринку праці, які впливають на вимоги до фахівців: зростання частки гнучких форм працевлаштування і поява нових професій, трудова міграція маятникового типу, збільшення періоду професійної активності населення внаслідок постійно зростаючої тривалості життя тощо. Встановлено, що домінантними для сучасного працівника стали якості: професійна гнучкість та «м’які компетенції» – управлінські уміння, організація власної роботи, самостійність, комунікабельність, уміння працювати у команді, креативність.
Ключові слова: ринок праці, якості фахівців, безперервна освіта, професійна мобільність.

А. МУШИНСКИ
ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И ЛИЧНОСТНЫМ КАЧЕСТВАМ СПЕЦИАЛИСТОВ В КОНТЕКСТЕ ИХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ
Охарактеризованы факторы рынка труда, которые определяют требования к специалистам: рост доли гибких форм трудоустройства и появление новых профессий, трудовая миграция маятникового типа, увеличение периода профессиональной активности населения из-за постоянно растущей продолжительности жизни и т. д. Установлено, что доминантными для современного работника стали качества: профессиональная гибкость и «мягкие компетенции» – управленческие умения, организация собственной работы, самостоятельность, коммуникабельность, умение работать в команде, креативность.
Ключевые слова: рынок труда, качества специалистов, непрерывное образование, профессиональная мобильность.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Gerlach R. Edukacja wobec rynku pracy:realia, – możliwości – perspektywy / Gerlach– Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003. – 425 s.
  2. Kossowska M. Szkolenia pracowników a rozwój organizacji / Kossowska, I. Sołtysińska. – Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002.
  3. Kwiatkowski S. Pedagogika pracy / Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak. – Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2007. – 125 s.
  4. Kwiatkowski S. Kształcenie zawodowe, rynek pracy, pracodawcy / Kwiatkowski. – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000 – 301 s.
  5. Marcinkiewicz A. Ksztalcenie zawodowe a rynek pracy / Marcinkiewicz // E-mentor. – Nr 2 (440) 2012.
  6. Miś A. Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji / Miś // H. Król, A. Ludwiczyński (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi. – Warszawa: PWN, 2007.
  7. Suchy S. Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych / Suchy. – Warszawa: Difin SA, 2010. – 212 s.
  8. Wiatrowski Z. Podstawowe teorie w obszarze pedagogiki pracy, cz. III. / Wiatrowski // Edukacja ustawiczna dorosłych. Kwartalnik Naukowo-Metodyczny. – 2011. – Nr 1.

Повний текст

PDF