НАЗАРЕВИЧ Л. Т.

Л. Т. НАЗАРЕВИЧ
УПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЕЙДЕТИКИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Обґрунтовано актуальність досліджень у галузі методики викладання української мови як іноземної. Відзначено ефективність ейдетики як підходу до вивчення української мови як іноземної. Проаналізовано та проілюстровано деякі методи ейдетики (ланцюжковий, піктографічний, фонетичних асоціацій). Висвітлено основний її принцип – наочність, що базується на розвитку образного мислення і є інструментом швидкого й ефективного засвоєння нового матеріалу. На основі досвіду практичної діяльності встановлено, що розглянуті методи підвищують ефективність роботи зі студентами-іноземцями.
Ключові слова: комунікація, ейдетика, наочність, образність, асоціація, метод.

Л. Т. НАЗАРЕВИЧ
ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ ЭЙДЕТИКИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТАННОМУ
Отмечена актуальность исследований в области методики обучения украинскому языку как иностранному. Указано эффективность эйдетики в процессе изучения украинского языка как иностранного. Проанализированы и проиллюстрированы некоторые методы эйдетики (цепной, пиктографический, фонетических ассоциаций). Освещен основной её принцип ― наглядность, основанный на развитии образного мышления, являющийся инструментом быстрого и эффективного усвоения нового материала. Установлено на основе опыта практической деятельности, что на занятиях по украинскому языку рассмотренные методы повышают эффективность работы со студентами-иностранцами.
Ключевые слова: коммуникация, эйдетика, наглядность, образность, ассоциация, метод.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Антощук Є. В. Знайомтесь, ваша пам’ять: швидка педагогічна допомога від Української школи ейдетики / Є. В. Антощук. – К.: Вирій, 2009. – 192 с.
  2. Антощук Є. В. Метод невербальних асоціацій / Є. В. Антощук // Завуч. – – № 30. – С. 13–14.
  3. Антощук Є. В. Швидка педагогічна допомога / Є. Антощук // Початкова освіта. – – № 3 (51). – С. 3.
  4. Бєй Л. Б. Проблеми викладання української мови різним категоріям іноземних студентів / Л. Б. Бєй, О. М. Тростинська // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: Міжпредметні зв’язки. – Вип. 12. – Харків: Константа, 2008. – С. 48–59.
  5. Волошинов С. А. Реалізація дидактичного принципу наочності в алгоритмічній підготовці студентів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища // Інформаційні технології в освіті. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/231
  6. Ейдетика як засіб підготовки дитини до школи / авт.-упоряд. М. Л. Кривоніс, О. Л. Дроботій. – Х.: Ранок, 2012. – 160 с.
  7. Матюгин И. Ю. Как запоминать иностранные слова / И. Ю. Матюгин. – М.: Ейдос, 2009. – 154 с.
  8. Матюгин И. Ю. Эффективная память: как быстро запоминать цифры и английские слова / И. Ю.Матюгин. – М.: РИПОЛ классик, 2005. – 544 с.
  9. Матюгин И. Ю Методы развития памяти, образного мышления, воображения / И. Ю. Матюгин, И. К. Рыбникова. – М.: Эйдос, 1996. – 60 с.
  10. Назаревич Л. Т. Практичний курс української мови. Професійне і ділове мовлення (для студентів-іноземців українською мовою навчання: підручник / Л. Т. Назаревич. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 248 с.

Повний текст

PDF