НАЦЮК М. Б.

М. Б. НАЦЮК
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЧИТАННІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Обґрунтовано методику формування лінгвосоціокультурної компетентності (ЛСКК) в майбутніх учителів англійської мови у читанні художньої літератури. Визначено основні засади й етапи формування вказаної компетентності. Окреслено цілі розвитку ЛСКК на дотекстовому, текстовому і післятекстовому етапах її формування. Рекомендовано виконання проблемно-пошукових завдань у зазначеному процесі. Конкретизовано вимоги до вправ і типологію вправ. Запропоновано систему вправ для формування лінгвосоціокультурної компетентності у читанні художньої літератури, яка складається з підсистеми вправ на формування соціокультурної, соціолінгвістичної, соціальної компетентностей і груп впра на формування соціокультурних, соціолінгвістичних, соціальних знань, навичок, вмінь.
Ключові слова: лінгвосоціокультурна компетентність, етапи формування лінгвосоціокультурної компетентності, система вправ.

М. Б. НАЦЮК
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ЧТЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Обоснована методика формирования лингвосоциокультурной компетентности в будущих учителей английского языка в чтении художественной литературы. Определены основы и этапы формирования лингвосоциокультурной компетентности. Указаны цели развития указанной компетентности на дотекстовом, текстовом и послетекстовом этапах ее формирования. Рекомендовано выполнение проблемно-поисковых задач в указанном процессе. Конкретизированы требования к упражнениям и типология упражнений. Предложена система упражнений для формирования лингвосоциокультурной компетентности в чтении художественной литературы, которая состоит с подсистемы упражнений на формирование социокультурной, социолингвистической, социальной компетентностей и группы упражнений на формирование социокультурных, социолингвистических, социальных знаний, навыков, умений.
Ключевые слова: лингвосоциокультурная компетентность, этапы формирования лингвосоциокультурной компетентности, система управжнений.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учетелей иностранных языков (на материале интенсивного обучения неметкому языку): дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. Ф. Бориско. – К., 2000. – 508 с.
  2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класичних, пед. і лінгвіст. ун-тів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.
  3. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е. И. Пассов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
  4. Програма з англійської мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання): проект / С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей, Ю. В. Головач та ін.; під кер. С. Ю. Ніколаєвої, М. І. Соловея. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 245 с.
  5. Сафонова В. В. Социокультурный подход к обучению иностранному языку как специальности: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / В. В. Сафонова. – М., 1992. – 672 с.
  6. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–9.
  7. Скляренко Н. К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні іноземних мов / Н. К. Скляренко // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов: зб. наук. праць. – К.: КДПІІМ, 1992. – С. 9–14.
  8. Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности № 2103 «Иностранный язик» – 2-е изд., перераб. и доп. / С. Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1986. – 223 с.
  9. Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 слов / А. Н. Щукин. – М.: Астрель; АСТ: Хранитель, 2007. – 746 с.

Повний текст

PDF