НИЩАК І. Д.

І. Д. НИЩАК
ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ГРАФІКА» ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Обґрунтовано теоретичні основи проектування авторського електронного навчально-методичного комплексу (ЕНМК) «Графіка», призначеного для реалізації інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій в умовах ком’ютерно зорієнтованого навчання. Процес проектування ЕНМК «Графіка» складається з наступних послідовних етапів: 1) визначення дидактичних цілей і завдань; 2) проектування структури ЕНМК; 3) відбір змісту і систематизація навчального матеріалу; 4) програмно-технічна реалізація ЕНМК; 5) розробка інтерфейсу; 6) експертна оцінка якості ЕНМК; 7) апробація ЕНМК; 8) коригування програмного засобу; 9) розробка методичних рекомендацій та інструкційних вказівок щодо використання ЕНМК.
Ключові слова: електронний навчально-методичний комплекс, інформаційні технології навчання, інженерно-графічна підготовка, вчитель технологій.

И. Д. НЫЩАК
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ГРАФИКА» ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Обоснованы теоретические основы проектирования авторского электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) «Графика», предназначенного для реализации инженерно-графической подготовки будущих учителей технологий в условиях компьютерно ориентированного обучения. Процесс проектирования ЭУМК «Графика» состоит из следующих последовательных этапов: 1) определение дидактических целей и задач; 2) проектирование структуры ЭУМК; 3) отбор содержания и систематизация учебного материала; 4) программно-техническая реализация ЭУМК; 5) разработка интерфейса; 6) экспертная оценка качества ЭУМК; 7) апробация ЭУМК; 8) корректировки программного средства; 9) разработка методических рекомендаций и инструкционных указаний по использованию ЭУМК.
Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, информационные технологии обучения, инженерно-графическая подготовка, учитель технологий.

Література

  1. Владыко О. М. Применение информационных технологий в процес се подготовки будущих учителей технологии и предпринимательства : дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. М. Владыко. – М., 2002. – 190 с.
  2. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті: монографія / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр. – Львів: Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 2012. – 506 с.
  3. Жукова В. М. Використання електронних навчальних комплексів у професійній підготовці та самостійній діяльності майбутніх інженерів / В. М. Жукова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013 – № 18 (277). – Ч. І. – С. 68–76.
  4. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А. А. Кыверялг. – Таллин: Валгус, 1980. – 334 с.
  5. Меламуд М. Р. Методические основы построения компьютерного учебника для вузов: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / М. М. Меламуд. – М., 1998. – 140 с.
  6. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – вид. 2-е доп. – К. : Головна редакцыя УРЕ, 1986. – 800 с.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)

Повний текст

PDF