ОРЛОВА О. П.

О. П. ОРЛОВА
ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ
Визначено стан формування культури діалогічного мовлення (КДМ) в студентів-нефілологів. Проаналізовано навчальну програму і підручники з української мови (за професійним спрямуванням). Встановлено відповідність програмі лише одного із підручників, що має можливість частково забезпечити студентів теоретичним матеріалом із проблеми дослідження і вправами для їх закріплення. За допомогою системи розроблених завдань проведено констатувальний зріз і з опорою на розроблені критерії оцінювання виявлено його кількісні та якісні результати, показники яких свідчать про низький рівень володіння КДМ студентами-нефілологами. Це спонукає до створення експериментальної програми формування КДМ і методики її формування.
Ключові слова: культура, діалог, мовлення, навчальна програма, підручники, констатувальний зріз.

О. П. ОРЛОВА
ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ
Определено состояние формирования культуры диалогической речи (КДР) студентов-нефилологов. Произведен анализ учебной программы и учебников по украинскому языку (по профессиональному направлению). Установлено соответствие программе лишь одного из учебников, который имеет возможность частично обеспечить студентов теоретическим материалом из проблемы исследования и упражнениями для их закрепления. С помощью системы разработанных заданий произведён констатирующий срез и с опорой на разработанные критерии оценивания выявлены его количественные и качественные результаты, показатели которых свидетельствуют о низком уровне владения КДР студентами-нефилологами. Это побуждает к образованию экспериментальной программы формирования КДР и методики её формирования.
Ключевые слова: культура, диалог, речь, учебная программа, учебники, констатирующий срез.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Галузинська Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430 с.
  2. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні: навч. посібник / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2004. – 336 c.
  3. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посібник / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
  4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
  5. Палихата Е. Я. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник для студентів / Е. Я. Палихата. – К.: Либідь, 2009. – 321 с.
  6. Симоненко Т. В. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум: навч. посібник / Т. В. Симоненко, Г. В. Чорновол, Н. П. Руденко. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 272 с.
  7. Чебыкин А. Я. Проблема эмоциональной регуляции учебно-познавательной деятельности учащихся / А. Я. Чебыкин // Вопросы психологии. – 1987. – № 6. – С. 42 – 47.
  8. Чистякова И. Г. Определение уровня владения диалогической речью / И. Г. Чистякова, Ю. А. Шмелёв // Русский язык в национальной школе. – 1986. – № 2. – С. 24 – 35.
  9. Шевчук С. В. Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра) / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К., 2010. – 17 с.
  10. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2013. – 696 с.

Повний текст

PDF