ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ С. С.

С. С. ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
Розглядаються форми і методи стратегіальної організації свідомості та настановлення на творчість не лише у навчанні, а й в інших сферах життєдіяльності людини. Акцентується увага на необхідності подолання особистістю сугестивних комплексів, які є внутрішньою перепоною на шляху вирішення нею ускладнених творчих завдань. Розкриваються сутність і виховне значення стратегій творчого пошуку «Альпініст», «Квадратики», «Поезія», що побудовані на емоційно-образній основі.
Ключові слова: творчість, педагогіка евристики, стратегії творчого пошуку, проблема, інтуїція.

С. С. ПАЛЬЧЕВСКИЙ
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Рассматриваются формы и методы стратегиальной организации сознания и направленность на творчество не только в обучении, но и в других сферах жизнедеятельности человека. Акцентируется внимание на необходимости преодоления личностью сугестивных комплексов, которые являются внутренним препятствием на пути решения утрудненных творческих задач. Раскрыта сущность и воспитательное значение стратегий творческого поиска «Альпинист», «Квадратики», «Поэзия», построенных на эмоционально-образной основе.
Ключевые слова: творчество, педагогика эвристики, стратегии творческого поиска, проблема, ситуация.

Література

  1. Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления / К.Дункер // Психология мышления: сб. переводов /под. ред. А. М. Матюшкина. – М.: Педагогика, 1965. – 234 с.
  2. Лукаш В. Педагогіка евристики / В. Лукаш // Рідна школа. – 2002. – № 8–9. – С. 7–9.
  3. Эфроимсон В. П. «Божий дар» или естественный феномен? / В. П. Эфроимсон // Народное образование. – 1991. – № 3. – С. 130–135.
  4. Психология: словарь / под. общ. ред А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
  5. Каструбин Э. М. Ключ к тайнам мозга / Э. М. Каструбин. – М.: Триада, 1995. – 215 с.
  6. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.

Повний текст

PDF