ПАЛІЄНКО А. М., СЕМЕНОВА М. Г.

А. М. ПАЛІЄНКО, М. Г. СЕМЕНОВА
СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ
Запропоновано комунікативно-когнітивний ракурс розгляду проблеми формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів. Визначено медіакомпетентність як інтегративну якість і окреслено її конституанти. Конкретизовано дефініцію медіатексту як спеціалізованого мовленнєвого медіапродукту. Зазначено роль предметних дій у становленні медіакомпетентності, специфіковано вимоги до відповідної системи вправ і виявлено її кореляти. Детально описано вправи, які становлять систему вправ, і проілюстровано релевантними прикладами. До системи вправ включено рецептивні, рецептивно-репродуктивні, рецептивно-продуктивні і продуктивні вправи когнітивно-комунікативного характеру. Систематизовано ментальні операції та принципи оброблення медіаматеріалу, що виявляються і реалізуються в кожній вправі.
Ключові слова: іншомовна медіакомпетентність, медіатекст, система вправ, ментальні операції, принципи опрацювання медіатекстів.

А. М. ПАЛИЕНКО, М. Г. СЕМЕНОВА
СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ
Предложен коммуникативно-когнитивный ракурс решения проблемы формирования иноязычной медиакомпетентности будущих журналистов. Определено понятие компетентности как интегративного качества и очерчено её конституенты. Конкретизировано понятие медиатекста как специализированного речевого медиапродукта. Выделено роль предметных действий в процессе становления медиакомпетентности, специфицировано требования к соответствующей системе упражнений и выявлено её корреляты. Детально описано и проиллюстрировано релевантными примерами упражнения, составляющие систему упражнений. В систему включено рецептивные, рецептивно-репродуктивные, рецептивно-продуктивные и продуктивные упражнения когнитивно-коммуникативного характера. Систематизировано ментальные операции и принципы обработки медиаматериала, которые проявляются и реализуются в каждом упражнении.
Ключевые слова: иноязычная медиакомпетентность, медиатекст, система упражнений, ментальные операции, уровни обработки медиаинформации.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Вовк О. І. Комунікативно-когнітивна компетентність студентів-філологів: нова освітня парадигма / О. І. Вовк. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – 500 с.
  2. Вовк О. І. The Harmony of English Tenses: навч. посібник / О.І. Вовк. – Черкаси: САН, 2010. – 186 с.
  3. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина; под ред. Е. С. Кубряковой. – М.: МГУ, 1997. – 245 с.
  4. Палиенко А. М. Типология медиатекстов / А. М. Палиенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. – Запоріжжя: Вид-во Класичного приватного університету, 2013. – Вип. 28 (81). – С. 266–272.
  5. Palienko A. M. Specific Features of Developing Media Competence of Future Journalists / A. M. Palienko // European Applied Sciences. – Stuttgart, Germany: ORT Publishing. – № 1. – 2012 – P. 178–180.
  6. Skipper M. Advanced Grammar and Vocabulary / M. Skipper. Student’s Book. – Newbury: Express Publishing, 2007. – 117 p.
  7. Steer J. M. The Advanced Grammar Book / J. M. Steer, K. A. Carlisi. 2-nd Edition. – Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1997. – 426 p.

Повний текст

PDF