ПАРШИКОВА О. О.

О. О. ПАРШИКОВА
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА ПЕРШОМУ АДАПТАЦІЙНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Показано, що згідно з результатами проведеного теоретичного дослідження навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи доцільно розділити на два етапи: адаптаційний (з підетапами фонологічної та лексико-семантичної адаптації) та реорганізаційний (з підетапами синтаксичної та морфологічної реорганізації). Встановлено, що метою навчання на адаптаційному етапі є формування іншомовної комунікативної компетентності учнів на рівні А1.1, який включає підрівні А.1.1.1 та А1.1.2. З урахуванням динаміки розвитку вікових пізнавальних можливостей молодших школярів і процесу засвоєння ними іноземної мови визначено й охарактеризовано основні об’єкти та цілі навчання: квазіспілкування на рівні А1.1.1 і протоспілкування на рівні А1.1.2. Вказано пріоритетні завдання формування всіх компонентів іншомовної комунікативної компетентності на рівні А1.1.
Ключові слова: цілі, завдання, початкова загальноосвітня школа, адаптаційний етап, квазікомунікація, протокомунікація.

О. О. ПАРШИКОВА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ПЕРВОМ АДАПТАЦИОННОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Показано, что согласно результатам проведенного теоретического исследования обучение иностранному языку учащихся начальной общеобразовательной школы целесообразно разделить на два этапа: адаптационный (с подэтапами фонологической и лексико-семантической адаптации) и реорганизационный (с подэтапами семантической и морфологической реорганизации). Установлено, что целью обучения иностранному языку на адаптационном этапе является формирование иноязычной коммуникативной компетентности на уровне А1.1, который включает промежуточные уровни А1.1.1 и А1.1.2. С учётом динамики развития познавательных возможностей учащихся этого возраста и процессов усвоения ими языка определены и охарактеризованы основные объекты и цели обучения на этих уровнях: квазикоммуникация на уровне А1.1 и протокоммуникация на уровне А.1.2. Указаны приоритетные задачи формирования всех компонентов иноязычной коммуникативной компетентности на уровне А1.1.
Ключевые слова: цели, задачи,, начальная общеобразовательная школа, адаптационный этап, квазикоммуникация, протокоммуникация

ЛІТЕРАТУРА

  1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
  2. Паршикова О. О. Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової школи: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / О. О. Паршикова. – К., 2010. – 44 с.
  3. Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: проблемы и перспективы: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / И. Л. Бим. – М.: Просвещение, 1988. – 256 с.
  4. Выготский Л. С. Проблемы развития психіки; под ред. и с послесл. А. М. Матюшкина; гл. ред. А. В. Запорожец / Л. С. Выготский. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 3 – 367 с.

Повний текст

PDF