ПАЦЮК В. С.

В. С. ПАЦЮК
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КРИВИЙ РІГ)
Розкрито актуальність і значимість підготовки фахівців сфери туризму на регіональному рівні. Виявлено загальні засади підготовки фахівців з туристичного обслуговування в Україні. Проаналізовано структуру і фахову спеціалізацію вищих навчальних закладів (ВНЗ) України, в яких відбувається освітня діяльність за напрямом підготовки «Туризм». Визначено фахові вимоги до майбутніх працівників туристичної сфери. Обґрунтовано необхідність підготовки фахівців з туризму в місті Кривий Ріг у контексті реалізації Програми розвитку промислового туризму. Визначено потенційну сферу зайнятості випускників вказаного напряму підготовки. Узагальнено пріоритетні завдання професійної туристичної освіти в Україні.
Ключові слова: туризм, фахівець з туризму, фахова підготовка, професійна освіта, промисловий туризм.

В. С. ПАЦЮК
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ Г. КРИВОЙ РОГ)
Раскрыта актуальность и значимость подготовки специалистов по туризму на региональном уровне. Выявлены общие принципы подготовки специалистов по туристическому обслуживанию в Украине. Проанализирована структура и профессиональная специализацию вузов Украины, где происходит образовательная деятельность по направлению «Туризм». Определены профессиональные требования к будущим работникам туристической сферы. Обоснована необходимость подготовки специалистов по туризму в городе Кривой Рог в контексте реализации Программы развития промышленного туризма. Определена потенциальная сфера занятости выпускников данного направления подготовки. Обобщены приоритетные задачи профессионального туристического образования в Украине.
Ключевые слова: туризм, специалист по туризму, профессиональная подготовка, профессиональное образование, промышленный туризм.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Балабанов Г. В. Український ринок послуг вищої освіти в галузі туризму: реалії та перспективи / Г. В. Балабанов // Індустріальний туризм: реалії та перспективи: матеріали І Міжнародного науково-практичного форуму / редкол.: Я. В. Шрамко, В. Л. Казаков та ін. – Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2013. – С. 189–195.
  2. Галузевий стандарт вищої освіти України напряму підготовки 1404 «Сфери обслуговування» за спеціальністю 6.140103 «Туризм»: затверджений Міністерством науки і освіти, молоді та спорту України наказ № 1059 від 08.11.2011 року.
  3. Казаков В. Л. Організація індустріального туризму: системний підхід / В.Л. Казаков // Індустріальний туризм: реалії та перспективи: Матеріали І-го міжнародного науково-практичного форуму / редкол.: Я. В. Шрамко, В. Л. Казаков та ін. – Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2013. – С. 17–21.
  4. Любіцева О. О. Проблеми фахової освіти в туризмі / О. О. Любіцева // Географія та туризм: наук. Збірник; ред. кол.: Я. Б. Олійник. – К.: Альтерпрем, 2010. – Вип. 8 – С. 109–113.
  5. Педагогіка туризму: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / В. Федорченко, Н. Фоменко, М. Скрипник, Г. Цехмістрова. – К.: Вид. дім «Слово», 2004. – 296 с.
  6. Про затвердження Ліцензійних умов провадження тур операторської діяльності: наказ Міністерства інфраструктури України від 10.07.2013 № 465. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1275-13
  7. Програма розвитку промислового туризму в Україні на 2013–2015 роки: рішення Криворізької міської ради від 30.01.2013 № 1680. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irm.kr.ua/uk/projects/promislovij-industrialnij-turizm/176.

Повний текст

PDF