ПЕТРОВИЧ О. Б.

О. Б. ПЕТРОВИЧ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ В СИСТЕМІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ
Висвітлено особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в організації позакласної роботи з літературно обдарованими школярами. Зосереджено увагу на дієвих формах і методах ІКТ з метою успішного проведення позакласної роботи з обдарованими старшокласниками в системі літературної освіти: веб-квести, QR-коди, QR-квести, сервіси Google, мультимедійні презентації, ведення блогу, віртуальні екскурсії, використання інтерактивної дошки, освітніх форумів, баз даних освітніх ресурсів, віртуальних бібліотек, створення електронного портфоліо, медіатеки навчального матеріалу, коміксів, дудлів, хмар слів та ін.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, позакласна робота, обдарований учень, літературно-творчі здібності.

О. Б. ПЕТРОВИЧ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ В СИСТЕМЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Освещены особенностей использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при организации внеклассной работы с литературно одаренными школьниками. Сосредоточено внимание на эффективных формах и методах ИКТ в целях успешного проведения внеклассной работы с одаренными старшеклассниками в системе литературного образования: веб-квесты, QR-коды, QR-квесты, сервисы Google, мультимедийные презентации, ведение блога, виртуальные экскурсии, использование интерактивной доски, образовательных форумов, баз данных образовательных ресурсов, виртуальных библиотек, создание электронного портфолио, медиатеки учебного материала, комиксов, дудлов, облаков слов и др.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, внеклассная работа, одаренный ученик, литературно-творческие способности.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Воронкін О. С. Можливості використання системи QR-кодів у вищій школі / О. С. Воронкін // FOSS Lviv 2014: зб. наук. праць четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (24–27 квітня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 145–149. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tdo.at.ua/publ/ distance_education/qr_cod/1-1-0-58.
  2. Кадемія М. Ю. Інноваційні технології навчання: словник-глосарій: навч. посібник для студентів і викладачів / М. Ю. Кадемія, Л. С. Євсюкова, Т. В. Ткаченко. – Львів: СПОЛОМ, 2011. – 196 с.
  3. Куцевол О. М. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) / О. М. Куцевол. – К.: Освіта України, 2009. – 464 с.
  4. Ситченко А. Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах: навч. посібник для студентів-філологів / А. Л. Ситченко. – К.: Ленвіт, 2011. – 291 с.
  5. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Г. Л. Токмань. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 309 с.
  6. Шуляр В. І. Сучасний урок літератури: технологічні моделі: навч. посібник / В. І. Шуляр. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 136 с.
  7. Шуляр В. І. Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5–9 класи: метод. посібник / В. І. Шуляр. – 2-ге вид. – Миколаїв: Іліон, 2008. – 284 с.

Повний текст

PDF