ПОТАПЮК Л. М.

Л. М. ПОТАПЮК
ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
Здійснено теоретичний аналіз культурно-просвітницької діяльності жіночих об’єднань в Україні, що виступали за розбудову правового суспільства. Відображено участь у національному житті жінок, які з метою реалізації свого демократичного права впливати на політичне, економічне і культурне життя наполегливо працювали над підвищенням своєї суспільно-політичної активності й соціального статусу, формуванням нового типу української жінки. Проаналізовано взаємозв’язок жіноцтва Західної України та Наддніпрянщини. Акцентовано увагу на різних сферах діяльності Союзу українок. Простежено вагомий внесок сестер-василіянок, Н. Кобринської, М. Рудницької у формування  самоосвіти жіноцтва, забезпечення ґендерного паритету, зростання авторитету жінки в українському суспільстві.
Ключові слова: ґендерний рух, ґендерний паритет, громади, культурно-просвітницька діяльність, жіночі товариства, національна просвіта, національне виховання, духовно-моральне виховання.

Л. Н. ПОТАПЮК
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УКРАИНЕ КАК ИСТОЧНИК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ – ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ХХ ВЕКА)
Осуществлён теоретический анализ культурно-просветительной деятельности женских объединений в Украине, которые выступали за развитие правового общества. Отражено участие в национальной жизни женщин, которые с целью реализации своего демократического права влиять на политическую, экономическую и культурную жизнь упорно работали над повышением своей общественно-политической активности и социального статуса, формированием нового типа украинской женщины. Анализируется взаимосвязь женщин Западной Украины и Приднепровья. Акцентируется внимание на различных сферах деятельности Союза украинок. Прослежен весомый вклад сестёр-василиянок, Н. Кобринской, М. Рудницкой в формирование самообразования женщин, обеспечение гендерного паритета, повышение авторитета женщины в украинском  обществе.
Ключевые слова: гендерное движение, гендерный паритет, общины, культурно-просветительная деятельность, женские общества, национальное просвещение, национальное воспитание, духовно-нравственное воспитание.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Благий В. Шкільництво в Галичині на початку ХХ ст.: історико-соціологічний аспект / В. Благий. – Львів, 1999. – 75 с.
 2. Кобельська О. Педагогічно-просвітницька праця монахинь василіянок та Марійських дружин (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) / О. Кобельська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2005. – № 1. – С. 65–70.
 3. Кониський О. Просвэщеніе в Галицькій Русі (1891 р.) / О. Кониський // Педагогічні погляди: збірник статей; упоряд.: В. Федяєва, Г. Білан. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. – С. 79–99.
 4. Кравець В. Історія гендерної педагогіки: навч. посібник / В. Кравець. – Тернопіль: Джура, 2005. – 440 с.
 5. Курляк І. Історико-педагогічні аспекти становлення перших українських ліцеїв / І. Курляк // Питання педагогіки середньої і вищої школи. – Львів, 1996. – Вип. 13. – С. 20–23.
 6. Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток / А. Пашко // Право України. – 2004. – № 3. – С. 125–127.
 7. Полонська-Василенко Н. Видатні жінки України / Н. Полонська-Василенко. – Вінніпег; Мюнхен. 1969. – 142 с.
 8. Смоляр Л. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі / Л. Смоляр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://partycivicua.org/women/rhruh.htm.
 9. Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2004. – 328 с.
 10. Цьорох С. Погляд на історію та виховну діяльність монахинь василіянок / С. Цьорох. – Рим, 1964. – 256 с.
 11. Чепіль М. Теорія і практика формування національної свідомості дітей та молоді Галичини (друга половина XIX ст.) / М. Чепіль. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 503 с.

Повний текст

PDF