ПРОКОФ’ЄВА Л. Б.

Л. Б. ПРОКОФ’ЄВА
ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ В ХІХ СТОЛІТТІ
Розглянуто розвиток інноваційних педагогічних тенденцій у вітчизняній вищій школі у ХІХ ст. на прикладі діяльності Харківського, Київського і Новоросійського університетів. Встановлено, що діяльність цих університетів була регламентована відповідними статутами. Основною педагогічною тенденцією реформування вищої освіти в першій половині ХІХ ст. був пошук нової моделі вищої школи, головними принципами проголошено високі стандарти і якість навчання в університетах. Досліджено питання виникнення у середині ХІХ ст. громадсько-педагогічного руху та освітянського подвижництва. Розкрито реформаторський потенціал відомих громадських діячів М. Максимовича і М. Костомарова, завдяки яким вища освіта в Україні розвивалася динамічно, відкривалися наукові школи та лабораторії.
Ключові слова: освітні інновації, історія педагогіки, університетська класична освіта, університети України, громадсько-педагогічний рух.

Л. Б. ПРОКОФЬЕВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ УКРАИНЫ В ХІХ ВЕКЕ
Рассмотрено развитие инновационных педагогических тенденций в отечественной высшей школе в ХІХ веке на примере деятельности Харьковского, Киевского и Новороссийского университетов. Установлено, что деятельность этих университетов была регламентирована соответствующими документами. Основной педагогической тенденцией реформирования высшего образования в первой половине ХІХ века был поиск новой модели высшей школы, главными принципами провозглашены высокие стандарты и качество обучения в университетах. Исследованы вопросы возникновения в середине ХІХ веке общественно-педагогического движения. Раскрыт реформаторский потенциал известных общественных деятелей М. Максимовича и Н. Костомарова, благодаря которым высшее образование в Украине развивалось динамически, открывались научные школы и лаборатории.
Ключевые слова: образовательные инновации, история педагогики, университетское класическое образование, университеты Украины, общественно-педагогическое движение.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник / А. М. Олексюк. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.
 2. Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1981. – 359 с.
 3. Ганелин Ш. И. История педагогики: учебник / Ш. И. Ганелин, Е. Я. Голонт. – М.: Учпедиз, 1940. – 404 с.
 4. Глузман О. В. Педагогічна освіта в університетах України: історичний аспект (ХІХ – початок ХХ ст.) / О. В. Глузман // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 151–160.
 5. Євтух М. Б. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття): дис. у формі наук. доповіді … д-ра пед. наук: 13.00.01 / М. Б. Євтух. – К., 1996. — 70 с.
 6. Історія Одеського університету за 100 років (1865–1965); відп. ред. і авт. передмови проф. О. І. Юрженко, ред. кол.: проф. Н. І. Бутакевич та ін. – К.: Вид-во Київ. держ. ун-ту, 1968. – 423 с.
 7. Історія Одеського університету (1865–2000) / Л. О. Ануфрієв, С. О. Аппатов, Ю.О. Амброз та ін. – Одеса: Астро Принт, 2000. – 226 с.
 8. Краткий отчет императорского Новороссийского университета в 1871–72 академическом году. – Одесса, 1872. – 113 с.
 9. Ланге Н. Н. В чём должна состоять реформа нашей средней школы? / Н. Н. Ланге // Летопись историко-идеологического общества при императорском Новороссийском университете. – Одесса, 1906. – Т. 15. – С. 5–238.
 10. Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета / А. И. Маркевич. – Одесса, 1890. – 741 с.
 11. Науки про землю в Одеському (Новоросійському) університеті / Є. Черкез, Я. Біланчин та ін. – Одеса: Астропринт, 2012. –102 с.
 12. Новороссийский университет в воспоминаниях современников: к 135-летию Одесского университета: сборник воспоминаний / авт.-сост. Ф. А. Самойлов, В. А. Смынтина. – Одесса: Астро Принт, 1999. – 295 с.
 13. Пирогов Н. Избранные педагогические сочинения; ввод. ст. В. З. Смирнова / Н. Пирогов. – М.: АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики, 1953. – 752 с.
 14. Реєнт О. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Реєнт. – К., 2003. – 340 с.

Повний текст

PDF