СЕВЕРИНЧУК Л. А.

Л. А. СЕВЕРИНЧУК
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ РОДИННИХ ВЗАЄМИН ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Аналізуються дослідження у педагогіці та психології з проблем підготовки молоді до створення сім’ї. Відзначається взаємозалежність рівнів культури стосунків у сім’ї та культури в суспільстві загалом. Обґруновується пріорітетність формування культури родинних взаємин як напрямку сімейного виховання в сучасному соціокультурному просторі. Розкриваються окремі аспекти формування культури родинних взаємин молоді. Доводиться необхідність застосування методик самопізнання та самовдосконалення у процесі формування культури родинних взаємин, описуються змістові взаємозв’язки між формуванням внутрішньої культури індивіда, культурою родинних взаємин і самопізнання. Розкривається сутність формування культури родинних взаємин у контексті самопізнавальної діяльності.
Ключові слова: родинні взаємини, внутрішня культура, культура родинних взаємин, сімейне виховання, соціокультурний простір.

Л. А. СЕВЕРИНЧУК
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РОДСТВЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Анализируются исследования в педагогике и психологии по проблемам подготовки молодежи к образованию семьи. Акцентируется внимание на взаимозависимости уровней культуры отношений в семье и  культуры в обществе в целом. Обосновывается приоритетность формирования культуры родственных взаимоотношений как направления семейного воспитания в современном социокультурном пространстве. Раскрываются отдельные аспекты формирования культуры родственных взаимоотношений молодежи. Доказывается необходимость применения методик самопознания и самоусовершенствования в процессе формирования культуры родственных взаимоотношений. Описаны смысловые взаимосвязи между формированием внутренней культуры индивида, культурой родственных взаимоотношений и самопознанием. Раскрывается сущность формирования культуры родственных взаимоотношений в контексте самопознавательной деятельности.
Ключевые слова: родственные взаимоотношения, внутренняя культура, семейное воспитание, социокультурное пространство.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Євтух М. Культура взаємин : підручник / М. Євтух, Т. Черкашина. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. – 340 с.
  2. Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012 – 2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. iitzo. gov. ua|files|konzepsiy_shasliva_rodina_12_21.doc.
  3. Пиньковская Э. Духовное материнство / Э. Пиньковская. – Черкассы: Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. – 188 с.
  4. Словник української мови. В 11 т. Т. 1. – К.: Наук. думка, 1970. – 800 с.
  5. Словник української мови. В 11 т. Т. 4. – К.: Наук. думка, 1970. – 840 с.
  6. Словник української мови. В 11 т. Т. 9. – К.: Наук. думка, 1978. – 916 с.
  7. Сухомлинський В. Сто порад учителеві / В. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1988. – 304 с.
  8. Черкашина Т. Формування культури взаємин між викладачами і студентами у навчально-виховному процесі технікуму: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Т. Черкашина – Черкаси, 2008. – 262 с.

Повний текст

PDF