СЕМЕРЯК І. З.

І. З. СЕМЕРЯК
ЗМІСТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ З ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ В УМОВАХ КОМФОРТНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розглянуто проблему формування умінь іншомовного спілкування в умовах комфортного навчального середовища. Проаналізовано особливості створення і функціонування одного з різновидів віртуального навчального середовища. Детально охарактеризовано зміст експериментального навчання майбутніх програмістів щодо формування умінь іншомовного спілкування в умовах комфортного навчального середовища, організованого на базі кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.
Ключові слова: уміння іншомовного спілкування, комфортне навчальне середовище, віртуальне навчальне середовище, експериментальне навчання.

И. З. СЕМЕРЯК
СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПРОГРАМИСТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КОМФОРТНОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ
Рассмотрена проблема формирования умений иноязычного общения в условиях комфортной учебной среды. Осуществлен анализ особенностей создания и функционирования одной из разновидностей виртуальной учебной среды. Дана характеристика содержания экспериментального обучения будущих программистов по формированию умений иноязычного общения в условиях комфортной учебной среды, организованной на базе кафедры иностранных языков для естественных факультетов Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Ключевые слова: умение иноязычного общения, комфортная учебная среда, виртуальная учебная среда, экспериментальное обучение.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абаньшина А. С., Курликова Л. В. Мультисенсорний метод як засіб формування мовної компетенції та стійкої мотивації школярів до вивчення англійської мови / А. С. Абаньшина, Л.В. Курликова // Матеріали II Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». – Харків, 2013. – С. 13–14.
 2. Жовнірук З. та ін. Навчальна програма рівневого вивчення англійської та німецької мов для студентів природничих факультетів університету / З. Жовнірук, Г. Ісаєва, Н. Микитенко, М. Ратич, Л. Тимчишин, М. Федина, Т. Яхонтова. – Львів, 2010. – 46 с.
 3. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.
 4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посібник. – 5-е вид., доп. і перероб. / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.
 5. Освіта і навчання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukma.edu.ua/
 6. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/
 7. 21st Century Learning Environments. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/edu/country-studies/21stcenturylearningenvironments.htm
 8. Adams A. Rules for Web-conferencing / A. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web-conferencing-services.toptenreviews.com/web-conference-etiquette.html
 9. Bruner J. S. The relevance of education / J. S. Bruner. – New York: Norton, 1973. – 176 p.
 10. Creating Effective Teaching and Learning Environments. First Results from TALIS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.oecd.org/education/school/43023606
 11. Hannafin M. Open Learning Environments: Foundations, methods and models / M. Hannafin, S. Land, K. Oliver // Instructional design theories and model: A New Paradigm of Instructional Theory / By Reigeluth C. M. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. – 1999. – P. 115–140.
 12. Reference Level Descriptions (RLD) – Council of Europe. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadrel_en.asp
 13. Shea V. Netiquette / V.Shea. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://albion.com/bookNetiquette
 14. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org.

Повний текст

PDF