СКИБА К. М.

К. М. СКИБА
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ США
З’ясовано, що в умовах сучасного інтенсивного розвитку міжнародних відносин збільшується міжмовна комунікація, а тому помітно зростає роль фахових перекладачів. Встановлено, що у США, які належать до лідерів надання освітніх послуг у світі, існує диференційована мережа вищих навчальних закладів (ВНЗ), котрі пропонують багаторівневі навчальні програми підготовки перекладачів, зокрема за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: асоціат, бакалавр, магістр, доктор наук. Показано, що, крім академічного навчання, в цій країні діють курси і програми для отримання сертифіката перекладача. Відзначено, що професійна підготовка перекладачів у системі вищої освіти США є багаторівневою, передбачає спеціалізацію, враховує тенденції ринку праці і надає широкі можливості вибору власної траєкторії навчання як студентам, так і практикуючим перекладачам. Обґрунтовано положення, що досвід організації і діяльності результативної системи підготовки перекладачів в американських ВНЗ може стати перспективним для української вищої школи.
Ключові слова: перекладач, система вищої освіти США, освітньо-кваліфікаційний рівень, програма підготовки перекладачів, спеціалізація перекладацької освіти.

Е. Н. СКИБА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОДЧИКОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ США
Отмечено, что в условиях современного интенсивного развития международных отношений увеличивается межъязыковая коммуникация и поэтому заметно возрастает роль профессиональных переводчиков. Установлено, что в США, которые являются лидером в предоставлении образовательных услуг в мире, существует дифференцированная сеть вузов, предлагающих многоуровневые учебные программы подготовки переводчиков, в частности по таким образовательно-квалификационным уровням: ассоциат, бакалавр, магистр, доктор наук. Показано, что, кроме академического обучения, в этой стране действуют курсы и программы для получения сертификата переводчика. Отмечено, что профессиональная подготовка перекладчиков в системе высшего образования США является многоуровневой, предполагает специализацию, учитывает тенденции рынка труда и предоставляет широкие возможности выбора собственной траектории обучения как студентам, так и практикующим переводчикам. Обосновано положение, что опыт организации и функционирования результативной системы подготовки переводчиков в американских вузах может стать перспективным для украинских высшей школы.
Ключевые слова: переводчик, система высшего образования США, образовательно-квалификационный уровень, программа подготовки переводчиков, специализация переводческого образования.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Головінський І. Педагогічна психологія: навч. посібник для вищої школи / І. Головінський. – К.:Аконіт, 2003. – 288 с.
 2. Кнодель Л. В. Сучасна вища освіта в США / Л. В. Кнодель // Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. – 2012. – № 2. – С. 18–23.
 3. Коваленко О. Ю. Структура системи освіти США / О. Ю. Коваленко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2009. – Вип. – С. 177–181.
 4. Малярчук О. Вища гуманітарна освіта Сполучених Штатів Америки в епоху інформаційного суспільства / О. Малярчук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/6423/1/11movvgo.pdf
 5. Мартинюк О. В. Порівняльна характеристика програм підготовки магістрів перекладу загального та профільного спрямування: досвід США / О. В. Мартинюк // Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2010. – Вип. 1 (3). – С. 63–69.
 6. Мартинюк О. В. Професійна підготовка магістрів технічного перекладу в університетах США: дис.… канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Мартинюк. – Хмельницький, 2012. – 200 с.
 7. Романовська О. О. Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX–XXI століття. Кн. 2: Особливості вищої освіти США кінця XX – початку XXI століття: навч. посібник / О. О.Романовська, Ю. Ю. Романовська, О. О. Романовський. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 266 с.
 8. Система освіти Сполучених Штатів Америки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://izn.nau.edu.ua/obuchenie/obrazovanie-v-mire/sistema-osviti-s-sh-a/.
 9. Classification of Instructional Programs – 2010: U.S. Department of Education’s National Center for Education Statistics. [Electronic resource]. – Access: https://nces.ed.gov/ipeds/cipcode/cipdetail.aspx?y=55&cipid=88295.
 10. Translation Degree Program Information. [Electronic resource]. – Access: http://study.com/translation_degree.html.
 11. United Sates Department of Labor. Bureau of Labor Statistics. [Electronic resource]. – Access: http://www.bls.gov/ooh/media-and-communication/interpreters-and-translators.htm.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)

Повний текст

PDF