СОПІВНИК Р. В., СОПІВНИК І. В.

Р. В. СОПІВНИК, І. В. СОПІВНИК
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ
Здійснено аналіз виховання моральної відповідальності сільської молоді у ряді країн, зокрема США, Франції, Польші, Китаї, Росії. Узагальнено існуючий досвід та виділено основні проблеми і труднощі реалізації морального виховання молоді, зокрема: поширення асоціальних явищ (насильство, жорстокість, споживацтво, безвідповідальність, алкоголізм); зменшення позитивного виховного впливу сім’ї, школи та релігії; відсутність рівніх можливостей у розвитку. Розкрито виховання морально відповідальної молоді в окремих країнах, на кількох рівнях, зокрема загальнодержавному, регіональному, місцевому, локальному.
Ключові слова: зарубіжний досвід, молодь, сільська молодь, моральне виховання молоді, відповідальність, моральна відповідальність, асоціальні явища.

Р. В. СОПИВНЫК, И. В. СОПИВНЫК
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье осуществлен анализ воспитания нравственной ответственности сельской молодежи в ряде стран, в частности США, Франции, Польши, Китае, России. Обобщен существующий опыт и выделены главные проблемы и трудности реализации нравственного воспитания молодежи, в частности: распространение асоциальных явлений (насилие, жестокость, потребительство, безответственность, алкоголизм); уменьшение положительного воспитательного воздействия семьи, школы и религии; отсутствие равных возможностей в развитии. Раскрыто воспитания нравственно ответственной молодежи в отдельных странах, на нескольких уровнях, в частности общегосударственном, региональном, местном, локальном.
Ключевые слова: зарубежный опыт, молодежь, сельская молодежь, нравственное воспитание молодежи, ответственность, моральная ответственность, асоциальные явления.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Жуковський В. М. Морально-етичне виховання у школах США наприкінці XX століття / В.М. Жуковський. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.org.ua/?p=598
 2. Our Ageless Constitution, W. David Stedman & La Vaughn G. Lewis, Editors (Asheboro, NC, W. David Stedman Associates, 1987) Part VII: ISBN 0-937047-01-5
 3. Pigno-Richard Caroline. Peut-On encore enseigner la morale en france? réflexions à partir de l’exemple de la belgique [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inrp.fr/biennale/8biennale/contrib/longue/188.pdf.
 4. Lheureux Guy. Le problème de l’Education Morale en France au XXè siècle dans l’enseignement primaire, 2012. – 510 р.
 5. France: l’enseignement de la morale laïque à l’école pour mieux «vivre ensemble». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rfi.fr/france/20120902-france-enseignement-morale-laique-ecole-mieux-vivre-ensemble/#./?&_suid= 139686139673408014424616358349.
 6. Powałka M. Wybrane aspekty życia młodzieży wiejskiej w świetle opinii osób znaczących. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk6/art22.pdf.
 7. Mazurczak-Kaczmaryk Monika. szkoła może być mała, albo duża, ale najważniejsze, żeby była jakaś – żeby miała pomysł na edukację. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ww.org.pl/strona.php?p=1891&c=10849
 8. Łotys M. Wspieranie aktywności młodzieży wiejskiej. Fundacja Wspomagania Wsi, 2005. – 56 s.
 9. Misja Przyroda [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.efrwp.pl/edukacja/misja-przyroda/o-programie-misja-przyroda.
 10. Zhang Zhigang. The Development of Moral Education in China [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cgie.org/blog/resources/papers-publications/development-moral-education-china/.
 11. Симонян Р. Х. О некоторых социально-демографических результатах экономических реформ 1990-х годов в России / Р. Х. Симонян. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.civisbook.ru/files/File/Simonyan_O_nekotorih_soc.pdf. –
 12. Rural Youth. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/sd/erp/ERPruralyouth_en.htm.
 13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.international-herrsching-seminar.de/fr/priorites-themes/.

Повний текст

PDF