СТРАЖНІКОВА І. В.

І. В. СТРАЖНІКОВА
ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ВІТЧИЗНЯНИМИ ДОСЛІДНИКАМИ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Розкрито науковий доробок сучасних науковців з проблеми фізичного виховання молоді в Західному регіоні України. Доведено, що передумови його розвитку визначаються сукупністю широкого кола чинників, науковці розглядають фізичне виховання як загальнодержавну проблему. Висвітлено методи і форми масовості фізкультурно-спортивного руху та його роль у розвитку професійного спорту й оздоровленні молоді. Проаналізовано узагальнення ідей і поглядів вітчизняних педагогів щодо виховання здорового способу життя в учнівської молоді.
Ключові слова: фізичне виховання, Західний регіон України, наукові студії.

И. В. СТРАЖНИКОВА
 ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧЕНИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ В КОНЦЕ ХХ ‑ НАЧАЛЕ ХХІ ВЕКА
Раскрыты научные достижения современных ученых по проблеме физического воспитания молодежи в Западном регионе Украины. Доказано, что предпосылки его развития определяются совокупностью широкого круга факторов, ученые рассматривают физическое воспитание как общегосударственную проблему. Освещены методы и формы массовости физкультурно-спортивного движения и его роль в развитии профессионального спорта и оздоровления молодежи. Проанализированы обобщения идей и взглядов отечественных педагогов относительно воспитания здорового образа жизни в ученической молодежи.
Ключевые слова: физическое воспитание, Западный регион Украины, научные студии.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрійчук А. Історія фізичної культури і спорту на Буковині в австрійський період (1774–1914 рр.) / А. Андрійчук // Час. ‑ 1994. ‑ № 43. ‑ С. 6; № 44. ‑ С. 6.
 2. Боднар Я. Б. Теоретичні та методичні засади фізичного виховання молоді Галичини кінця XIX ‑ початку ХХ століття (до 1939 р.): автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / Я. Боднар. ‑ Львів, 2002. ‑ 18 с.
 3. Вацеба О. Науково-методична думка в галузі фізичного виховання і спорту в Україні (20–30-ті роки ХХ ст.) / О. Вацеба // Український спорт: покажчик книжкових видань з фізичного виховання і спорту в Україні (1922–1941); наук. ред. Б. Якимович. ‑ Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. ‑ С. 3–24.
 4. Винничук О. Історико-педагогічні аспекти розвитку фізичної культури: навч. посібник для вищих пед. навч. закладів / О. Винничук. ‑ Тернопіль: Астон, 2001. – 402 с.
 5. Волошин О. Р. Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918–1939 рр.): автореф. дис. … канд.. пед. наук: 13.00.01 / О. Р. Волошин. ‑ Дрогобич, 2012. ‑ 20 с.
 6. Воробей Г. В. Народні ігри та забави у фізичному загартуванні молодших школярів різних етнографічних груп Прикарпатського краю: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 /Г. В. Воробей. – К., 1997. – 20 с.
 7. Гах Р. В. Система фізичного виховання молоді в українських і польських загальноосвітніх школах (друга половина XIX ‑ початок ХХ ст.): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Р. В. Гах. ‑ Тернопіль, 2012. ‑ 20 с.
 8. Гнесь Н. О. Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869–1918 рр.): дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. О. Гнесь. – Івано-Франківськ, 2007. – 264 с.
 9. Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. П. Горащук. ‑ Харків, 2004. ‑ 40 с.
 10. Дорошенко Е. Ю. Теорія і практика фізичного виховання молоді у вітчизняній педагогіці другої половини XIX ‑ початку ХХ століття: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Е. Ю. Дорошенко. ‑ Луганськ, 2001. ‑ 20 с.
 11. Компанієць Ю. А. Історико-педагогічний аспект розвитку системи фізичного виховання /Ю. А.Компанієць // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка: Педагогічні науки. ‑ 2006. ‑ № 19. ‑ Ч. II. ‑ С. 130–140.
 12. Левків В. І. Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / В. І. Левків. ‑ Луцьк, 1998. ‑ 17 с.
 13. Литвин-Кіндратюк С. Народознавство та організація здорового способу життя школярів: монографія / С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк. ‑ Івано-Франківськ: Плай, 1997. ‑ 279 с.
 14. Лук’янченко М. І. Теоретико-методологічні засади розвитку педагогіки здоров’я в Україні: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / М. І. Лук’янченко. ‑ Луганськ, 2012. ‑ 40 с.
 15. Молнар М. В. Формування програмно-методичного забезпечення фізичного виховання у молодшій школі з урахуванням регіонального компоненту освіти (на прикладі Закарпатської області): дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / М. В. Молнар. – Львів, 2000. – 175 с.
 16. Мужичок В. О. Педагогічні засади організації фізкультурно-спортивної роботи в загальноосвітніх школах Західної України (1919–1939 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук.: 13.00.01 /В. О. Мужичок. ‑ Тернопіль, 2011. ‑ 20 с.
 17. Савчук Б. Корчма: алкогольна політика і рух тверезості в Західній Україні у XIX ‑ 30-х роках ХХ ст. / Б. Савчук. ‑ Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – 248 с.
 18. Півень О. П. Розвиток фізичного виховання молоді в Україні (1917–1930 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / О. П. Півень. ‑ Харків, 2004. ‑ 20 с.
 19. Сливка Л. В. Народні традиції у вихованні здорового способу життя учнів початкових шкіл Західної України (1919–1939 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01/ Л. В. Сливка. ‑ Івано-Франківськ, 2010. – 20 с.
 20. Сущенко Л. П. Фізичне виховання / Л. П. Сущенко // Енциклопедія освіти / ред. В. Г. Кремінь. ‑ К.: Юрінком Інтер, 2008. ‑ С. 957.
 21. Трофим’як Б. Є. Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга пол. XIX cт. ‑ перша пол. ХХ ст.) / Б. Є. Трофим’як. ‑ Тернопіль: Економічна думка, 2001. ‑ 694 с.
 22. Трофим’як Б. Є. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років XIX ст. до 1939 р.) / Б. Є. Трофим’як. ‑ К., 1997. ‑ 419 с.
 23. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: у 2-х ч. / Б. М. Шиян. –Тернопіль: Навчальна книга ‑ Богдан, 2004. – Ч. 1. – 272 с.; 2006. – Ч. 2. ‑ 248 с.
 24. Цибанюк О. Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Цибанюк. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.

Повний текст

PDF