СУРГОВА С. Ю.

С. Ю. СУРГОВА
ЦІЛЕМОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
Висвітлено методику визначення сформованості ціле мотиваційного компоненту готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників. Проведена експериментальна діагностика рівня сформованості цілемотиваційного компонента готовності до превентивної діяльності дозволяє зробити висновок, що загальний цього компонента можна оцінити як достатній і елементарний (з перевагою достатнього). Встановлено, що ефективне формування цілемотиваційного компонента готовності можливе лише за  умови  збагачення змісту професійно-практичної підготовки майбутніх соціальних працівників положеннями і пріоритетними напрямами превентивної діяльності.
Ключові слова: превентивна діяльність, цілемотиваційний компонент, превенція, готовність до превентивної діяльності, майбутній соціальний працівник, коефіцієнт готовності.

С. Ю. СУРГОВА
ЦЕЛЕ-МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТИ БУДУЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ К ПРЕВЕНТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Освещена методика выявления сформированности целемотивационного компонента готовности к превентивной деятельности будущих социальных работников. Проведенная экспериментальная диагностика уровня сформированности целемотивационного компонента готовности к превентивной деятельности позволяет сделать вывод, что общий уровень указанного компонента можно оценить как достаточный и элементарный (с преимуществом достаточного). Установлено, что эффективное формирование целемотивационного компонента возможно при условии  обогащения содержания профессионально-практической подготовки будущих социальных работников положениями и приоритетными направлениями превентивной деятельности.
Ключевые слова: превентивная деятельность, превенция, целе-мотивационный компонент, готовность к превентивной деятельности, будущий социальный работник, коэффициент готовности.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Приходько В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В. М. Приходько. – К., 2004. – 277 с.
 2. Поліщук В. А. Соціальна освіта в Україні: проблеми становлення i розвитку / В. А. Поліщук // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 6. – С. 1–4.
 3. Оржеховська В. М. Превентивна педагогіка: наук.-метод. посібник / В. М. Оржеховська, О.І.. Пилипенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2006. – 283 с.
 4. Лактионова Г. М. Теоретико-методологические основы социально-педагогической роботы в условиях крупного города: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.05 / Г. М. Лактионова. – К., 1999. – 419 с.
 5. Кондрашова Л. В. Превентивная педагогика : учеб. пособие / Л. В. Кондрашова. – К.: Вища школа, 2005. – 231 с.
 6. Капська А. Й. Деякі особливості формування готовності студентів до професійної творчості / А.Й. Капська // Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів: теорія, практика, програми; за заг. ред. А. Й. Капської. – К.: ІЗМН, 1998. – С. 5–12.
 7. Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования / Н. В. Кузьмина. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. – 127 с.
 8. Звєрєва І. Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.05 / І. Д. Звєрєва. – К., 1999. – 451 с.
 9. Вопросы практической психодиагностики и психологической консультации в вузе / под. ред. Н.Н. Обозова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 152 с.
 10. Ролінський В. І. Соціально-педагогічні умови профілактики насильства щодо підлітків: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 / В. І. Ролінський. – К., 2005. – 236 с.
 11. Харченко С. Я. Дидактические основы подготовки студентов к социально-педагогической деятельности / С. Я. Харченко. – Луганск: Альма-Матер, 1999. – 138 с.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)