ТЕРЕЩУК Д. Г.

ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ
Проаналізовано сутність англомовної лінгвосоціокультурної компетентності студента з точки зору сучасної методики викладання іноземних мов. Окреслено зміст навчання цієї компетентності. Обґрунтовано актуальність підходу «навчання через досвід» та конкретизовано особливості його реалізації у формуванні англомовної лінгвосоціокультурної компетентності студента філологічного профілю в умовах сучасного ВНЗ і розвитку українського й світового суспільств.
Ключові слова: лінгвосоціокультурна компетентність, англійська мова, навчання через досвід, студент філологічного профілю.

Д. Г. ТЕРЕЩУК
ФОРМИРОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Проанализирована сущность англоязычной лингвосоциокультурной компетентности студента с точки зрения современной методики преподавания иностранных языков. Определено содержание обучения этой компетентности. Обозначена актуальность подхода «обучение через опыт» и конкретизированы особенности его реализации в формировании англоязычной лингвосоциокультурной компетентности студента филологического профиля в условиях современного вуза и развития украинского и мирового обществ.
Ключевые слова: лингвосоциокультурная компетентность, английский язык, обучение через опыт, студент филологического профиля.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій: навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр» / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін.; за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2011. – 344 с.
  2. Навчально-інформаційний ресурс Британської Ради. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org/learning-faq-the-english-language.htm
  3. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 2 . – С. 11–17.
  4. Рауд Н. «Экспериментальное» обучение как возможность активизации учащихся при изучении сквозных тем. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.narva.ut.ee / sites/ default/ files/ narva_files/Niina%20Raud.pdf

Повний текст

PDF