ХОМЕНКО В. Г.

В. Г. ХОМЕНКО 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ДУАЛЬНОГО ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
Визначено, що розробка дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю можлива лише за умови реалізації дуального підходу до розробки цього змісту. При вирішенні проблеми необхідно враховувати як складність відображення навчального матеріалу психолого-педагогічних дисциплін на предметну галузь технічних дисциплін для формування відповідних професійних компетентностей вказаних фахівців так і складність врахування психічних процесів та механізмів засвоєння цього навчального матеріалу на основі специфічної (інженерно-педагогічної) діяльності.
Ключові слова: інженер-педагог, дуальний зміст професійної підготовки, дуальні професійні компетентності.

В. Г. ХОМЕНКО 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ
Установлено, что разработка двойного дуального содержания профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля возможная лишь при условии реализации дуального подхода к разработке этого содержания. При решении проблемы необходимо учитывать как сложность отображения учебного материала психолого-педагогических дисциплин на предметную область технических дисциплин для формирования соответствующих профессиональных компетентностей указанных специалистов так и сложность учета психических процессов и механизмов усвоения этого учебного материала на основе специфической (инженерно-педагогической) деятельности.
Ключевые слова: инженер-педагог, дуальное содержание профессиональной подготовки, дуальные профессиональные компетентности.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аніщенко В. Модульне навчання. Концепція Міжнародної Організації Праці / В. Аніщенко // Професійно-технічна освіта. – 1999. – № 1. – С. 21–23.
 2. Бех І. Д. Особистісно оріентований підхід: науково-практичні засади / І. Д. Бех // Виховання особистості : навч.-метод. посібник : У 2 кн. – Кн. 2. – К. : Либідь, 2003. – С. 44–46.
 3. Галицких Е. О. Интегративный подход к профессиональному становлению учителя на этапе вузовской подготовки / Е. О. Галицких // Вестник ВГПУ. – 1999. – № 2. – С. 34–38.
 4. Краус Г. Введение в дифференциальную психологию учения : пер. с нем. / Г. Клаус. – М.: Педагогика, 1987. – 173 с.
 5. Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : монографія / М. І. Лазарєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с.
 6. Матрос Д. Ш. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга / Матрос Д. Ш., Полев Д. М., Мельникова Н. Н. – М. : Пед. общ-во России, 1999. – 96 с.
 7. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для студентов пед. вузов / под ред. В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2005. – С. 81–82.
 8. Освітні технології: навч.-метод. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А. С. К., 2001. – 256 с.
 9. Селевко Г. Компетентности и их классификация / Г. Селевко // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 138–143.
 10. Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Унт. – М. : Педагогика, 1990. – 188 с.
 11. Шишмаренков В. К. Дифференциация обучения как педагогическая проблема / В. К. Шишмаренков. – Челябинск : ЧелГУ, 1996. – 207 с.
 12. Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения / П. А. Юцявичене. – Каунас: Шиеса, 1989. – 272 с.
 13. Якиманская И. С. Особенности познавательных интересов старшеклассников в условиях дифференциации обучения / И. С. Якиманская // Вопросы психологии. – 1989. – № 3. – С. 27–32.

Повний текст

PDF