ЦВЕР А.-М.

А.-М. ЦВЕР
НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ШКОЛАХ КАДЕТІВ ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1918–1939)
Розглянуто систему підготовки військових кадрів у корпусах кадетів – «сучасних школах лицарства» у Польщі впродовж 1918–1939 рр. Кадетські корпуси були добре організованими освітніми закладами, які здійснювали належну підготовку юнаків для подальшого навчання в офіцерських середніх школах. Вказано, що головна увага в них зверталася на формування в майбутніх офіцерів Війська Польського патріотизму, сильного характеру, стійкої волі, громадянськості, дисципліни, моральних цінностей. З’ясовано, що кадетські корпуси реалізували повну навчальну програму загальноосвітньої школи, включаючи загальну військову підготовку і фізичного виховання. Вони були важливою ланкою в цілісній системі освіти і виховання майбутніх офіцерських кадрів в ІІ Речі Посполитій. Загалом у них формували зразок майбутніх гідних кандидатів на державну службу, в якій, безсумнівно, є постать професійного військового – людини активної, творчої, підготовленої до активного життя і роботи в суспільстві.
Ключові слова: освіта, виховання, патріотизм, оборона, безпека, військо, суспільство.

А.-М. ЦВЕР
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В КАДЕТСКИХ ШКОЛАХ ІІ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1918–1939)
Рассмотрена система подготовки военных кадров в корпусах кадетов – «современных школах рыцарства» в Польше на протяжении 1918–1939 гг. Кадетские корпуса были хорошо организованными учебными заведениями, которые осуществляли необходимую подготовку юношей к последующей учебе в офицерских средних школах. Указано, что главное внимание в них обращалось на формирование в будущих офицеров Войска Польского патриотизма, гражданственности, сильного характера и воли, дисциплины, нравственных ценностей. Отмечено, что в кадетских корпусах проходили полную учебную программу общеобразовательной школы, включая общую военную подготовку и физическое воспитание. Они были важным звеном в целостной системе образования и воспитания будущих офицерских кадров во ІІ Речи Посполитой. В целом в них формировали образец будущих достойных кандидатов на государственную службу, в которой, безусловно, есть личность профессионального военного – человека активного, творческого, подготовленного к активной жизни и работы в обществе.
Ключевые слова: образование, воспитание, патриотизм, оборона, безопасность, войско, общество.

REFERENCES

  1. Cwer: Edukacja młodzieży w Szkole Rycerskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764 – 1795. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce 2011 (R. II), tenże: Wołanie o szkołę rycerską w Rzeczypospolitej, [w:] Przegląd Historyczno-Oświatowy 2007, nr 3; Volumina Legum, Przedruk zbioru pism staraniem XX Pijarów w Warszawie. T. VII. Petersburg 1859 – 1860, s. 204.
  2. Akty powołania szkół kadeckich przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSWojsk.): Dziennik Rozkazów MSWojsk. 1918, nr 13, poz. 488; 1919, nr 86, poz. 3019; 1925, nr 25, poz. 268; zob. też: A. Cwer: Polskie szkoły kadeckie w latach 1918 – 1939. Monografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce 2012, s. 55.
  3. Orędownikami idei szkół kadeckich byli m.in. gen. Jan Jacyna i Jan Latour – zob. A. Cwer: Polskie szkoły kadeckie , op. cit., s. 59.
  4. Korpus Kadetów Nr 2 w X rocznicę istnienia 1919/20-1929/30. Red. S. Jura. Druk Bydgoska S. A. Bydgoszcz. Chełmno 1930, s. 182.
  5. III Oddział MSWojsk. odpowiadał za szkolnictwo wojskowe w tym szkoły kadeckie.
  6. Gałecki: Organizacja szkoły, [w:] Encyklopedia wychowania. Red. S. Łempicki, W. Gottlieb, B. Suchodolski, J. Włodarski. T. 3. Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” Związku Nauczycielstwa Polskiego. Warszawa 1934, s. 206.
  7. Kreutz: Osobowość nauczyciela-wychowawcy, [w:] Encyklopedia wychowania, op. cit., s. 291-292.
  8. Polskie Korpusy Kadetów. Wyd. Towarzystwa Przyjaciół Polskich Korpusów Kadetów. Warszawa 1923, s. 58 (kadeci otrzymywali broń w drugim roku pobytu w korpusie).
  9. Poniatowski Józef (1763 – 1818): polski generał, minister wojny i wódz naczelny Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, marszałek Francji – zob. Sz. Askenazy: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Wydawnictwo Kurpisz i S-ka. Poznań 2006.
  10. Polskie Korpusy, op. cit., s. 62.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)