ЧЕРНЕЦЬКА Ю. І.

Ю. І. ЧЕРНЕЦЬКА
СЕРЕДОВИЩЕ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНИХ В РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Розглянуто середовище ресоціалізації наркозалежних осіб в реабілітаційних центрах. забезпечується відновлення соціальних зв’язків (соціальна реабілітація і соціальна адаптація), нагромадження нового соціального позитивного досвіду. Показано, що ресоціалізація можлива завдяки вивченню і засвоєнню культурних цінностей, норм, настанов, зразків поведінки, здійсненню соціальної активності наркозалежних в різних видах діяльності. Розкрито суть категорії «ресоціалізація» через категорії «соціальне середовище» і «соціальне виховання». Встановлено, що ресоціалізація наркозалежних здійснюється безпосередньо під впливом дії всієї сукупності суспільних умов (чинників середовища, що цей процес є продуктом безпосередніх відносин суб’єктів середовища (агентів), визначається впливом матеріальної культури (засобами), від яких залежить результат ресоціалізації.
Ключові слова: середовище, ресоціалізація, соціалізація, наркозалежні.

Ю. И. ЧЕРНЕЦКАЯ
СРЕДА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ: СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Рассмотрено среда ресоциализации наркозависимых лиц в реабилитационных центрах, где обеспечивается возобновление социальных связей (социальная реабилитация и социальная адаптация), накопление нового социального положительного опыта. Показано, что ресоциализация возможна благодаря изучению и освоению культурных ценностей, норм, установок, образцов поведения, осуществлению социальной активности наркозависимыми в разных видах деятельности. Раскрыта сущность категории «ресоциализация» через категории «социальная среда» и «социальное воспитание». Установлено, что ресоциализация наркозависимых осуществляется непосредственно под воздействием всей совокупности общественных условий (факторов среды, что этот процесс являеться продуктом непосредственных отношений субъектов среды (агентов) определяется воздействием материальной культуры (средствами), от которыхх зависит результат ресоциализации.
Ключевые слова: среда, ресоциализация, социализация, наркозависимые.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Соціальна робота: короткий енциклопедичний словник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 536 с.
 2. Соціальні служби – родині: розвиток нових підходів в Україні / за ред. І. М. Григи, Т. В. Семигіної. – К.: Дата Банк Україна, 2008. – 128 с.
 3. Соціальна педагогіка: підручник / за ред. А. Й. Капської. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 468 с.
 4. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов; под ред. В. А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. / А. В. Мудрик. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 200 с.
 5. Методичні рекомендації з питань организації та функціонування центрів ресоціалізації наркозалежних / Державний інститут проблем сім’ї та молоді. – К., 2004. – 200 с.
 6. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика: учебник / Л. В. Мардахаев. – М.: Гардарики, 2005. – 269 с.
 7. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н. М. Лавриченко. – К.: ВіРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.
 8. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – 2 -ге вид. – К.; Сімферополь: Універсум, 2013. – 536 с.
 9. Ваисов С. Б. Наркотическая и алкогольная зависимость: практическое руководство по реабилитации детей и подростков / С. Б. Ваисов. – СПб.: Наука и техника, 2008. – 272 с.
 10. Соціально-педагогічна робота з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів: науково-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / уклад.: С. Я. Харченко, О. І. Рассказова, Ю. І. Чернецька. – Х. : ХГПА, 2015. – 120
 11. Чернецька Ю. І. Профілактика соціальної деривації наркозалежних в процесі їх ресоціалізації в умовах реабілітаційних центрів / Ю. І. Чернецька // Материалы 18 Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XX веке»: сб. материалов форума. Т. 8. – X.: ХНУРЗ, 2014 – С. 156–158.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)