ШИКІТКА Г. М.

Г. М. ШИКІТКА
СТАНОВЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ «ПЕДАГОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ»
Досліджено процес заснування та основні напрямки діяльності «Педагогічного товариства Підкарпатської Русі», створеного в Ужгороді у 1923 р. Проаналізовано умови й мета цієї громадської організації, роль провідних педагогів краю в її розбудові та функціонуванні. Загально охарактеризовано суспільно-політичні умови тогочасності й реакцію на них педагогічної спільноти. Значну увагу приділено роботі чільних діячів, активістів, творчої інтелігенції у вирішенні освітніх і культурних Закарпатського краю. На основі використаних неопублікованих архівних джерел, педагогічної періодики 1920–1930-х років, досліджень сучасних науковців обґрунтовано ефективність роботи вказаного товариства, розкрито його творчий потенціал.
Ключові слова: Закарпаття, «Педагогічне товариство Підкарпатської Русі», члени товариства, статут, організаційна діяльність.

Г. Н. ШИКИТКА
СТАНОВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ»
Исследуется процесс создания и основные направления деятельности «Педагогического общества Подкарпатской Руси», созданного в Ужгороде в 1923 г. Анализируются условия и цель этой общественной организации, роль ведущих педагогов края в ее развитии и функционировании. Обобщенно охарактеризованы общественно-политические условия этого времени и реакцию на них педагогической общественности. Значительное внимание уделено работе известных деятелей, активистов, творческой интеллигенции по решению образовательных и культурных проблем Закарпатского края. Используя неопубликованные архивные источники, педагогическую периодику 1920–1930-х годов, исследования современных ученых, отмечена эффективность работы этого общества, его творческий потенциал.
Ключевые слова: Закарпатье, «Педагогическое общество Подкарпатской Руси», члены общества, устав, организационная деятельность.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Березівська Л. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / Л. Березівська. – К.: Молодь, 1999. – 191 с.
 2. Білавич Г. Українське педагогічне товариство «Рідна школа»: (засновано у Львові у 1881 р.) / Г. Білавич // Початкова школа. – 1994. – № 1. – С. 54–56.
 3. Волошин А. Бесіда голови Педаґоґічного Товариства на II загальному з’їзді // Августин Волошин. Педагогічні твори. – Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття»», 2007. – С. 34–37.
 4. Волошин А. Наша задача / А. Волошин. // Подкарпатска Русь. – 1925. – Рôчник II. – 15 Января. – С. 1–2.
 5. Волошин А. Вписуйтеся в члены «Педаґоґичного Товариства» / А. Волошин, Ю. Ревай // Подкарпатска Русь. – 1925. – Рôчник II. – 15 Января. – С. 16.
 6. Всім членам Пед. Т-ва. до уваги! // Подкарпатска Русь. – 1925. – Рôчник II. – 15 Января. – С. 168.
 7. Гомонай В. В. Антологія педагогічної думки Закарпаття (ХІХ–ХХ ст.) / В. Гомонай. – Ужгород: Закарпаття, 1992. – 297 с.
 8. Добош І. Історія української журналістики Закарпаття 20–30-х років XX ст. / І. Добош. – Івано-Франківськ, 1995. – 128 с.
 9. З діяльности Педаґоґичного Товариства Подк. Руси // Подкарпатска Русь. – 1925. – Рôчник II. – 15 Января. – С. 14–15.
 10. Ліхтей І. Діяльність громадських організацій / І. Ліхтей, В. Керецман, Н. Керецман // Нариси історії Закарпаття (1918–1945). – Ужгород: Закарпаття, 1995. – Т. ІІ. – С. 413–429.
 11. Освіта Закарпаття: монографія / В. В. Химинець, П. П. Стрічак, Б. М. Качур, М. Талапканич. – Ужгород: Карпати, 2009. – 464 с.
 12. Побірченко Н. С. Педагогічна і просвітницька діяльність українських Громад у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (у двох книгах). Кн. І: Київська громада / Н. С. Побірченко. – К.: Науковий світ, 2000; Побірченко Н. С. Педагогічна і просвітницька діяльність українських Громад у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (у двох книгах). Кн. ІІ: Громади Наддніпрянської України / Н. С. Побірченко. – К.: Науковий світ, 2000.
 13. Подкарпатска Русь. – 1925. – Рôчник – 15 Января. – С. 72–83.
 14. Справозданя о діяльности Педаґоґичного Т-ва Подк. Руси до кôнця януара 1926 // Подкарпатска Русь. – 1926. – Рôчник – 15 Фебруара. – С. 39.
 15. Стряпко І. Роль української політичної еміграції у розвитку освіти на Закарпатті 1919–1939 рр. / І. Стряпко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. XXXI – С. 130–135.
 16. Учительські Товариства у нас и реорґанизація учительства // Подкарпатска Русь. – 1925. – Рôчник II. – 15 Января. – С. 154–157.
 17. Широть нашу часопись з рук до рук // Подкарпатска Русь. – 1925. – Рôчник – 15 Января. – С. 1.

Повний текст

PDF