ШУЛЬГА І. М.

І. М. ШУЛЬГА
ВПЛИВ ҐЕНДЕРНИХ НАСТАНОВЛЕНЬ ВЧИТЕЛЯ НА ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Зазначено актуальність проблеми ґендерної соціалізації молодших школярів у первинній ланці освіті – початковій школі. Розкрито організацію навчально-виховного процесу у ґендерному вимірі, а саме: зміст гендерних настановлень першого вчителя у формуванні валеологічної культури молодших школярів крізь призму підходів (стереотипізований і особистісно-орієнтований) та педагогічна взаємодія у системі «вчитель – учень». Подано результати емпіричного вивчення ґендерних поглядів вчителів початкової школи та їхніх уявлень про виховний процес для хлопчиків та дівчаток. Виявлено значну ґендерну стереотипізацію свідомості вчителів початкової школи, що засвідчує поширеність традиційних статево-рольових вимог до навчання і поведінки статей та їх вплив на набуття учнями валеологічних компетентностей.
Ключові слова: початкова школа, ґендерні настановлення вчителів, молодші школярі, валеологічна культура, навчально-виховне середовище, ґендерний підхід (стереотипізований і особистісно-орієнтований).

И. М. ШУЛЬГА
ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ УСТАНОВОК УЧИТЕЛЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Указана актуальность проблемы гендерной социализации младших школьников в первичном звене образования – начальной школе. Раскрыта организация учебно-воспитательного процесса в гендерном измерении, а именно: содержание гендерных настановлений первого учителя по формированию валеологической культуры младших школьников сквозь призму подходов (стереотипизированный и личностно-ориентированный) и педагогическое взаимодействие в системе «учитель–ученик». Представлены результаты эмпирического исследования гендерных взглядов учителей начальной школы и их представлений о воспитательном процессе для мальчиков и девочек. Обнаружено значительную гендерную стереотипизацию сознания учителей начальной школы, что свидетельствует  о распространенности традиционных полоролевых требований к обучению и поведению полов, и их влияние на приобретение учащимися валеологических компетентностей.
Ключевые слова: начальная школа, гендерные настановления учителей, младшие школьники, валеологическая культура, учебно-воспитательная среда, гендерный подход (стереотипизированный и личностно-ориентированный).

ЛІТЕРАТУРА

 1. Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – М.; СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2001. – 320 с.
 2. Бех І. Виховання особистості: у 2 кн. / І. Бех. – К.: Либідь, 2003. –Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 280 с.
 3. Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.– 416 с.
 4. Єремєєва В. Хлопчики і дівчатка – два різні світи: нейропсихологи – вчителям вихователям, батькам, шкільним психологам / В. Єремеєва, Т. Хрізман. – СПб.: Тускарора, 2000. – 184 с.
 5. Кікінежді О. Ідентифікація як соціально-психологічний феномен диференціації статі: автореф. дис. … д-ра психол. наук: 19.00.07 / О. Кікінежді. – К., 2012. – 44 с.
 6. Кравець В. Історія ґендерної педагогіки: навчальний посібник / В. Кравець. – Тернопіль: Джура, 2005. – 440 с.
 7. Кравець В. Ґендерна соціалізація молодших школярів: навчальний посібник / В. Кравець, Т. Говорун, О. Кікінежді. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 192 с.
 8. Максименко С. Генеза здійснення особистості / С.Максименко. – К.: Вид-во ТОВ «КММ», 2006. – 240 с.
 9. Савченко О. Дидактика початкової освіти: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. Савченко. – К.: Грамота, 2012. – 504 с.
 10. Сухомлинський В. Вибрані твори: в 5-ти т. / В. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 2. – 670 с.
 11. Сухомлинський В. Вибрані твори: в 5-ти т. / В. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 4. – 640 с.
 12. Штылева Л. Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ / Л. Штылева. – М.: ПЄРСЕ, 2008. – 316 с.

Повний текст

PDF