Юхно О. І.

О. І. ЮХНО
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЛІТЕХНІЧНИХ ІНСТИТУТАХ УКРАЇНИ (50– 80-ТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ)
Розглянуто особливості організації навчального процесу в політехнічних інститутах у 50–80-х роках XX ст. Констатовано підвищення творчої активності студентів, зміцнення їх зв’язків з виробництвом, зростання наукових робіт експериментального характеру, появу нових форм науково-дослідної роботи майбутніх фахівців – студентських конструкторських бюро, лабораторій, майстерень тощо. З’ясовано, що від 60-х років одним із шляхів удосконалення ефективності навчального процесу було широке запровадження електронно-обчислювальних машин. Охарактеризовано процес організації виробничої практики, самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів. Показано основні недоліки організації навчального процесу у політехнічних інститутах України в досліджуваний період.
Ключові слова: навчальний процес, політехнічний інститут, навчальні плани, спеціальність, фундаментальні науки, самостійна робота, виробнича практика, інженерні кадри, науково-технічний прогрес.

О. И. ЮХНО
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ УКРАИНЫ (50–80-Е ГОДЫ XX ВЕКА)
Рассмотрены особенности организации учебного процесса в политехнических институтах в 50–80-х годах XX в. Отображено повышение творческой активности студентов, укрепление их связей с
производством, увеличение научных работ экспериментального характера, появление новых форм научно-исследовательской работы будущих специалистов – студенческих конструкторских бюро, лабораторий, мастерских и т. д. Установлено, что с 60-х годов одним из путей совершенствования эффективности учебного процесса, было широкое внедрение электронно-вычислительных машин.
Охарактеризован процесс организации производственной практики, самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы студентов. Показаны основные недостатки организации учебного
процесса в политехнических институтах Украины в исследуемый период.
Ключевые слова: учебный процесс, политехнический институт, учебные планы, специальность, фундаментальные науки, самостоятельная работа, производственная практика, инженерные кадры, научно-технический прогресс.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України у Києві (ЦДАОВУ). Ф. 4621,опис №13, спр. 326.
 2. ЦДАОВУ. Ф. 4621, опис № 13, спр. 601.
 3. ЦДАОВУ. Ф. 4621, опис № 13, спр. 4430.
 4. ЦДАОВУ. Ф. 4621, опис № 13, спр. 3536.
 5. ЦДАОВУ. Ф. 4621, опис № 13, спр. 6009.
 6. ЦДАОВУ. Ф. 4621, опис № 13, спр. 1459.
 7. Державний архів Львівської області. Ф. 120, опис № 40, спр. 552.
 8. Державний архів Донецької області. Ф. 1087, оп. № 1, спр.4360.
 9. Буцко М. І. Державний університет «Львівська політехніка» 1844–1994 / М. І. Буцко, В.Г. Кипаренко. – Львів: Вид-во держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1994. – 145 с.
 10. Волкотруб Л. М. Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70-х – перша половина 80-х років ХХ ст.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. М. Волкотруб – К., 1998. – 194 с.
 11. Київський політехнічний інститут: нарис історії / [Бєляков Г. Ф., Василенко Є. С., Вілков М. Ф. та ін.]; Згуровський М. З. (гол. ред.). – К.: Наукова думка, 1995. – 320 с.
 12. Трусь А. И. Техническая школа в условиях упрочнения социализма (1938–1958): монография / А. И. Трусь. – М.: Прометей, 1989. – 223 с.

Повний текст

PDF