ЯНКОВИЧ І. І.

І. І. ЯНКОВИЧ
ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩІ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ (1945–2012 РОКИ)
Обґрунтовано й визначено періодизацію розвитку підготовки майбутніх учителів у педагогічних вищих навчальних закладах  (ВНЗ) Польщі до виховної роботи з учнями в другій половині ХХ – на початку ХХI ст. Встановлено критерії для визначення періодів: зміна освітньо-виховної концепції держави та суспільно-політичних чинників, що впливають на її розроблення; вплив реформ вищої педагогічної й загальної освіти, законодавчих актів на підходи щодо виховання; розвиток освітніх технологій у ВНЗ. Виокремлено три періоди: 1945–1989 рр. – тоталітарно-уніфікаційний; 1990–1999 рр. – демократично-пошуковий; 2000–2012 рр. – технологічно-інтеграційний; визначено їх провідні тенденції. З’ясовано можливості реалізації позитивного історичного досвіду й перспективи вдосконалення підготовки вчителів до виховної роботи з учнями.
Ключові слова: періодизація, виховна робота з учнями, підготовка майбутніх учителів у Польщі.

И. И. ЯНКОВИЧ
ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПОЛЬШИ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОБОТЕ С УЧЕНИКАМИ (1945–2012 ГОДЫ)
Обоснована периодизация развития подготовки будущих учителей в педагогических вузах Польши к воспитательной работе с учащимися во второй половине ХХ – в начале ХХI веков. Установлены критерии для выделения периодов: изменение образовательно-воспитательной концепции государства и общественно-политических факторов, влияющих на ее разработку; влияние реформ высшего педагогического и общего образования, законодательных актов на подходы по воспитанию; развитие образовательных технологий в вузах. Выделены три периода: 1945–1989 гг. – тоталитарно-унификационный; 1990–1999 гг. – демократически-поисковый; 2000–2012 гг. – технологически-интеграционный; определены их основные тенденции. Выяснены возможности реализации позитивного исторического опыта и перспективы совершенствования подготовки учителей к воспитательной работе с учащимися.
Ключевые слова: периодизация, воспитательная работа с учащимися, подготовка будущих учителей в Польше.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Біницька К. М. Розвиток вищих педагогічних шкіл у Республіці Польща (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): [монографія] / К. М. Біницька. – Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак А. А., 2013. – 239 с.
 2. Бондаренко О. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності університетських осередків культури в Польщі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / О. О. Бондаренко. – Суми, 2012. – 20 с.
 3. Василюк А. В. Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (ХХ – початок XIX ст.): дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / А. В. Василюк. – К., 2011. – 462 с.
 4. Майборода В. С. Розвиток університетської освіти та науки в Польщі (кінець ХХ – початок ХХІ століття): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / В. С. Майборода. – К., 2011. – 24 с.
 5. Морітз Я. Система професійної підготовки вчителя і шляхи її оптимізації в умовах розвитку сучасної освіти Польщі: автореф. дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 / Я. Морітз. – К., 2004. – 43 с.
 6. Нестеренко І. Б. Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в Польщі за умов європейської інтеграції: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / І. Б. Нестеренко. – Суми, 2014. – 20 с.
 7. Словник іншомовних слів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jnsm.com.ua/ures/book/index.shtml
 8. Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К.: А.П.Н., 2003. – 68 с.
 9. Шемпрух І. Тенденції розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918–1999 рр.): автореф. дис. …д-ра пед. наук: 13.00.04 / І. Шемпрух. – К., 2001. – 43 с.
 10. Draus J. Historia wyshowania. Wiek XIX i XX. T. 2 / Jan Draus, Ryszard Terlecki. – Kraków: Wydawnictwo WAM, WSFP „Ignatianum”, 2005. – 333 s.
 11. Nowak M. Teorie i koncepcje wychowania / Marian Nowak. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, – 580 c.
 12. Pęcherski M. Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1969. Podstawowe akty prawne / M. Pęcherski, M. Świątek. – Warszawa, 1978. – 411 s.
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000131.

Повний текст

PDF