ЯРЕМЕНКО Л. А.

Л. А. ЯРЕМЕНКО
РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
Проаналізовано дозвільну діяльність, суть якої визначається свободою вибору особистістю своєї поведінки відповідно до наявних у неї потреб й інтересів. Відзначено, що завдяки цьому відбувається повноцінний розвиток учнів в позашкільних закладах освіти не тільки впродовж навчальної діяльності, а й під час активного дозвілля. Показано, що за умов позашкільної освіти з функцією організації дозвілля нерозривно пов’язана функція формування творчих здібностей дитини, адже творчість передбачає цілеспрямовану креативну діяльність індивіда, яка завершується створенням чогось нового, що має суспільну цінність. З огляду на це встановлено, що кожен етап формування в особистості креативного мислення потребує організації педагогічно продуманих дій з урахуванням вікових можливостей дітей.
Ключові слова: людина, освіта, творчість, свобода, функції позашкільної освіти, функція організації дозвілля, функція формування творчих здібностей особистості.

Л. А. ЯРЕМЕНКО
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА ВО ВНЕШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Проанализирована деятельность во время досуга, сущность которой определяется свободой выбора личностью своего поведения соответственно с имеющимися в ней потребностями и интересами. Отмечено, что благодаря этому происходит полноценное развитие учащихся во внешкольных учреждениях образования не только в учебной деятельности, но и во время досуга. Показано, что в условиях внешкольного образования с функцией организации досуга неразрывно связана функция формирования творческих способностей ребенка, поскольку творчество предусматривает целенаправленную креативную деятельность индивида, которая завершается созданием чего-то нового, что имеет общественную ценность. В связи с этим установлено, что каждый этап формирования в личности креативного мышления требует организации педагогически продуманных действий с учетом возрастных возможностей детей.
Ключевые слова: человек, образование, творчество, свобода, функции дополнительного образования, функция организации досуга, функция формирования творческих способностей личности.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арсеньев А.С. Глобальный кризис и личность (размышления философа) / А. С. Арсеньев // Мир психологии и психология в мире. – 1994. – № 10. – С. 4–26.
 2. Бардашевська Ю. О. Підготовка майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності старшокласників: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю. О. Бардашевська. – Вінниця, 2007. – 20 с.
 3. Биковська О. В. Психолого-педагогічні засади творчої діяльності учнів у позашкільних навчальних закладах / О. В. Биковська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 37. – С. 13–20.
 4. Биковська О. В. Творчий етап реалізації компетентністного підходу в позашкільній освіті [Електронний ресурс] / О. В. Биковська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2010_10/files/p1010_07.pdf
 5. Брилін Б. А. Педагогічні проблеми організації вільного часу / Б. А. Брилін // Психологія і педагогіка. – 1996. – № 4. – С. 72–76.
 6. Гаврилюк В. Ю. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів / В. Ю. Гаврилюк. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2008-1/08gvupnz.htm
 7. Горшкова О. Г. Формування креативного мислення дитини в позашкільному закладі / О. Г. Горшкова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2009_5/files/ped905_05.pdf
 8. Гусь Т. Й. Організація змістовного дозвілля у позашкільному закладі / Т. Й. Гусь, Т. В. Павлова-Сисюк // Таврійський вісник освіти. – 2011. – № 1 (33). – С. 76–82.
 9. Єрмакова Т. Основні напрями формування здорового способу життя школярів у навчально-виховному процесі / Т. Єрмакова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 11. – С. 27–31.
 10. Казакова Н. В. Нормативно-правове забезпечення діяльності дитячих оздоровчих таборів денного перебування / Н. В. Казакова // Педагогічний дискурс. – 2011. – Вип. 9. – С. 141–146.
 11. Каріков С. А. Філософія. Розділи: Філософська антропологія, соціальна філософія, філософія культури: навч. посібник / С. А. Каріков. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 128 с.
 12. Сущенко Л. О. Педагогічні орієнтири наукового пошуку шляхів розвитку творчої активності особистості в позашкільному закладі / Л. О. Сущенко. [Електронний ресурс] – Режим доступу: nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2011_16/files/P1611_41.pdf
 13. Цвірова Т. Д. Розвиток дитячої творчості в умовах позашкільного закладу: сторінки історії та сучасність / Т. Д. Цвірова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN9/10ttdits.pdf
 14. Шеремет І. Раціональна організація дозвілля як ефективний засіб протидії алкоголізації старшокласників / І. Шеремет // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 22. – C. 196–199.

Повний текст

PDF