ІБРАГІМ Ю. С.

Ю. С. ІБРАГІМ
РОЗВИТОК ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З БАГАТОДІТНИМИ СІМ’ЯМИ
Проаналізовано розвиток соціальних послуг у сфері соціальної роботи з багатодітними сім’ями, вказано основні їх функції. Обґрунтовано необхідність впровадження системи гарантованої соціально-педагогічної підтримки сімей залежно від типу багатодітності, яка надавалася б державними та недержавними, передусім громадськими організаціями. Наведено статистичні дані щодо кількості та частки багатодітних сімей в Україні загалом та Харківській області зокрема. Розкрито принцип субсидіарності, який є основою повноцінного розвитку держави, базується на перерозподілі відповідальності за формування добробуту родини від держави до родини й отриманні першочергової соціально-педагогічної підтримки з боку громадських організацій за неможливості самостійного вирішення певних проблем. Представлено практичний досвід надання соціально-педагогічної підтримки громадською організацією «Асоціація багатодітних сімей «АММА»» в м. Харкові.
Ключові слова: соціальна послуга, соціально-педагогічна підтримка, багатодітна сім’я, субсидіарність, громадська організація.

Ю. С. ИБРАГИМ
РАЗВИТИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ
Проведен анализ развития социальных услуг в области социальной работы с многодетными семьями, указаны основные их функции. Обоснована необходимость внедрения системы гарантированной социально-педагогической поддержки семей в зависимости от типа многодетности, которая предоставлялась бы государственными и негосударственными, прежде всего общественными организациями. Приведены статистические данные относительно количества и доли многодетных семей в Украине вообще и Харьковской области в частности. Раскрыт принцип субсидиарности, который является основой полноценного развития государства, базируется на перераспределении ответственности за формирование благосостояния семьи от государства к семье, и получении первоочередной социально-педагогической поддержки со стороны общественных организаций в случае невозможности самостоятельного решения определенных проблем. Представлен практический опыт оказания социально-педагогической поддержки общественной организацией «Ассоциация многодетных семей «АММА»» в г. Харькове.
Ключевые слова: социальная услуга, социально-педагогическая поддержка, многодетная семья, субсидиарность, общественная организация.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Галагузова М. А. Категориально-понятийные проблемы социальной педагогики / М. А. Галагузова // Понятийный аппарат педагогики и образования: сб. науч. трудов. – Екатеринбург: СВ-6, 1998. – Вып. 3. – С. 168–184.
 2. Липский И. А. Социальная педагогика: опыт моделирования и прогнозирования / И. А. Липский. – Новосибирск: НГУ, 2002. – 245 с.
 3. Попов О. Сучасний стан системи соціально-педагогічної і соціальної роботи з молоддю в Німеччині / О. Попов // Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 4. – С. 34–38.
 4. Тюптя Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика: навч. посібник. – 2‑ге вид., перероб. і доп. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова.– К.: Знання, 2008. – 574 с.
 5. Холостова Е. И. Семейное воспитание и социальная работа: учеб. пособие / Е. И. Холостова, Е. М. Черняк, Н. Н. Стрельникова. – М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2010. – 292 с.
 6. Чеховська І. В. Державна сімейна політика в Україні: теорія та практика реалізації: монографія / І. В. Чеховська. – Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута»», 2013. – 736 с.
 7. Відомості про кількість дітей в багатодітних сім’ях станом на 1 лютого 2014 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid =9DF64A786F5F37F372B7C059A121E0B9.app1?art_id=163962&cat_id=163251
 8. Всеукраїнський форум сім’ї. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.familyforum.com.ua/index.php/2-uncategorised/37-u-kyievi-vidbuvsia-ii-vseukrainskyi-forum-sim-i
 9. Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян сім’ї. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_au/pg_ixwuoj.htm
 10. Про охорону дитинства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
 11. Про соціальні послуги. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukr-kodeksy.com/pro_sotsialni_poslugi.htm
 12. Резолюция Всеукраинского открытого форума «Многодетная семья Украины». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://amma77.ucoz.ru/news/rezoljucija_vseukrainskogo_otkrytogo_foruma _mnogodetnaja_semja_ukrainy/2012-07-15-420

Повний текст

PDF