ІВАНЮК І. В.

І. В. ІВАНЮК
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНЯМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Охарактеризовано суть превентивної виховної роботи зі схильними до девіантної поведінки дітьми. Розкрито основні методи цієї роботи в школі і вказано способи їх застосування. Визначено принципи, напрямки та критерії ефективності використання інтерактивних технологій у превентивній діяльності з учнями Встановлено, що наукове обґрунтування інтерактивних виховних технологій, створення умов для їх реалізації в загальноосвітній школі, використання світового досвіду є запорукою успіху в ресоціалізації учнів, схильних до девіантної поведінки.
Ключові слова: діти, девіантна поведінка, інтерактивні технології, превентивна діяльність.

И. В. ИВАНЮК
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОДВЕРЖЕННЫМИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ УЧЕНИКАМИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Дана характеристика сущности превентивной воспитательной деятельности с детьми, подверженными к девиантному поведению. Раскрыты основные методы работы этой работы в школе и указаны способы ее применения. Определены принципы, направления и критерии эффективности применения интерактивных технологий в превентивной деятельности с учащимися. Установлено, что научное обоснование интерактивных воспитательный технологий, создание условий для их реализации в общеобразовательной школе, использование мирового опыта является условием успеха в ресоциализации учеников, подверженных к девиантному поведению.
Ключевые слова: дети, девиантное поведение, интерактивные технологии, превентивная деятельность.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Макаренко А. С. Книга для батьків / А. С. Макаренко. – К.: Рад. школа, 1980. – 327 с.
  2. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології: навч. посібник / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О.Г. Шпак. – К.: Просвіта, 2002. – 386 с.
  3. Оржеховська В. М. Превентивна педагогіка: навч. посібник / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2007. – 282 с.
  4. Паламарчук В. Від творчої особистості до нових технологій навчання / В. Паламарчук, С. Рудаківська // Рідна школа. – 1998. – № 2. – С. 52–62.
  5. Чешенко О. Інноваційність виховного процесу в сучасному освітньому просторі: організаційний аспект / О. Чешенко, В. Ягоднікова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 6. – С. 19–34.

Повний текст

PDF