БІЛЕЦЬКА І. О.

І. О. БІЛЕЦЬКА
ІНШОМОВНА ОСВІТА США: ПОЛІКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ
Розглянуто різні підходи до трактування поняття «полікультурна освіта». Обґрунтовано авторське бачення цієї категорії. Виокремлено провідні полікультурні засади здійснення іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США: ефективна мовна освіта безпосередньо детермінована політикою на національному, регіональному та місцевому рівнях; формування нової парадигми освіти з іноземних мов, переосмислення функцій іноземної мови; модернізація змісту шкільної іншомовної освіти; вироблення власної політики полікультурної освіти шкільним округом і конкретним навчальним закладом; інтегрування двомовного навчання.
Ключові слова: іншомовна освіта, США, полікультурність, середня школа.

И. А. БИЛЕЦКАЯ
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ США: ПОЛИКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ
Рассмотрены различные подходы к трактовке понятия «поликультурное образование». Обосновано авторское определениг данной кате гори. Проанализированы поликультурные основы осуществления иноязычного образования в средних учебных заведениях США: эффективное языковое образование непосредственно детерминировано политикой на национальном, региональном и местном уровнях; формирование новой парадигмы образования по иностранным язикам; переосмысление функций иностранного языка; модернизация содержания школьного иноязычного образования;, выработка собственной политики поликультурного образования школьным округом и конкретным учебным заведеним; раннее изучение иностранных языков; интегрирование двуязычного обучения.
Ключевые слова: иноязычное образование, США, поликультурность, средняя школа.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гаганова О. К. Поликультурное образование в США: теоретические основы и содержание / О. К .Гаганова. // Педагогика. – 2005. – № 1. – С.86–95.
  2. Дмитриев Г. Д. Теоретико-практические аспекты многокультурного образования в США / Г. Д. Дмитриев // Педагогика. – 1999. – № 7. – С. 107–117.
  3. Дмитриев Г. Д. Многокультурность как дидактический принцип / Г. Д. Дмитриев // Педагогика. – 2000. – № 10. – С. 3–11.
  4. Литвинов О.І. Двомовний аспект полікультурної освіти у школах США / О. І. Литвинов // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С. 119–127.
  5. Малькова З. А. Тринадцать лет спустя: американская школа-96 / З. А. Малькова // Педагогика. – 1996. – № 5. – С. 102–110.
  6. Наушабаева С. У. Проблема поликультурного образования в американской педагогике (анализ концепции Д. Бэнкса) / С. У. Наушабаева // Педагогика. – 1993. – № 1. – С. 104–110.

Повний текст

PDF