КАРЕЛОВА Г. А.

Г. А. КАРЕЛОВА
ВИХОВАННЯ ОПТИМІСТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Розглядається виховання оптимістичного ставлення до життя особистості як психолого-педагогічна проблема. Розкривається, що праці психологів та педагогів різних епох допомагають краще усвідомити розуміння оптимістичного ставлення до життя і є методологічною основою для вивчення цього явища. Стверджується, що сучасне розуміння оптимізму ґрунтується на бадьорому і життєрадісному світовідчутті, вірі людини у власні можливості, в успіх, в краще майбутнє.
Ключові слова: оптимістичне ставлення до життя, особистість, духовний розвиток, психолого-педагогічна проблема, методи і прийоми виховання оптимістичного ставлення до життя.

Г. А. КАРЕЛОВА
ВОСПИТАНИЕ ОПТИМИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМ
Рассматривается воспитание оптимистического отношения к жизни личности как психолого-педагогическая проблема. Раскрывается, что труды психологов и педагогов разных эпох помогают лучше осознать понимание оптимистического отношения к жизни и являются методологической основой для современного изучения данного явления. Утверждается, что современное понимание оптимизма основывается на бодром и жизнерадостном мироощущении, вере человека в собственные возможности, в успех, в лучшее будущее.
Ключевые слова: оптимистическое отношение к жизни; личность; духовное развитие; психолого-педагогическая проблема; методы и приемы воспитания оптимистического отношения к жизни.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / Ксения Александровна Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.
 2. Бех І.Д. Виховання особистості: 2 кн. / І. Д.Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн.2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – 344 с.
 3. Бех І.Д. Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості / І.Д. Бех // Рідна школа. – 2012. – № 12. – С. 3–7.
 4. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: підручник для педагогів / Г.Ващенко. – Боффало-Мюнхен: Вид-во Спілки української молоді, 1957. – 270 с.
 5. Грабовська Т. Формування позитивної мотивації діяльності особистості / Т. Грабовська, О.Киричук // Рідна школа. – 2002. – № 4. – С. 12–14.
 6. Данилова Л.В. Формувати особистість нового типу / Л.В. Данилова// Педагогіка і психологія. – 2000. – № 3. – С. 59– 64.
 7. Замышляева М.С. Оптимизм и пессимизм в совладающем поведении в юношеском возрасте: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.13 / М.С. Замышляева. – М., 2006. – 22 с.
 8. Зелигман М. Как научиться оптимизму: советы на каждый день / Мартин Зелигман. – М.: Вече; Персей; АСТ, 1997. – 432 с.
 9. Калошин А. Теорія та практика позитивного мислення / А. Калошин // Педагогіка толерантності. – 1999. – № 2. – С. 80–88.
 10. Киричук О.В. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього закладу / О.В. Киричук // Рідна школа. – 2002. – № 5. – С. 28–30.
 11. Коханенко Л. Проблема самогубства: погляди І. Сікорського та сучасні досліди /Л. Коханенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 4. – С. 49–51.
 12. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции / Алексей Николаевич Леонтьев. – М.: Издательство Московского университета, 1972. – 575 с.
 13. Макаренко А.С. Педагогічна поема / Антон Семенович Макаренко. – М.: ИТРК, 2003. – 736 с.
 14. МакГро Ф. Стратегии жизни: книга для тех, кто хочет жить осознанно и плодотворно / Филипп МакГро. – Москва : Добрая книга, 2002. – 368 с.
 15. Марден О. Воля й успіх / Орісон Марден. – Дрогобич: Відродження, 1996. – 104 с.
 16. Мистецтвожиттєтворчостіособистості: наук.-метод.посібник: у 2 ч.; за ред. В.М. Донія, Г. М. Несена, Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова та ін. – К.: ІЗМН, 1997. – Ч.1: Теорія і технологіяжиттєтворчості. – 391 с.
 17. Мольц М. Это я, или как стать счастливым / Максвелл Мольц ; [пер. с англ]. – СПб: Лениздат, 1992. – 192 с.
 18. Самоукина Н.В. Психология успеха / Н. В.Самоукина. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2001. – 240 с.
 19. Сохань Л.В. Жизненная программа личности как способ сознательной организации ее жизнедеятельности / Л. В. Сохань, М. В. Кириллова // Стиль жизни личности. Теоретические и методологические проблемы. – К.: Наукова думка, 1982. – С. 228–255.
 20. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 4. – 654 с.
 21. Тернер К. Мы рождены для успеха: как реализовать свой безграничный потенциал / Колин Тернер. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 352 с.
 22. Титаренко Т.М. Испытание кризисом: Одиссея преодоления / Татьяна Михайловна Титаренко. – К. : Людопринт Україна, 2009. – 277 с.
 23. Тульчинский Г. Л. Разум, воля, успех: о философии поступка: науч.-попул. изд. / Г. Л. Тульчинский. – Ленинград: ЛГУ, 1990. – 216 с.
 24. Франкл В. Человек в поискахсмысла: сб. пер. с англ. и нем. Д.А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана / В. Франкл. – М.: Прогресс, – 368 с.
 25. Френе С. Избранные педагогические сочинения / Селестен Френе; [пер. с фр., под ред. Б. Л. Вульфсона]. – М.: Прогресс, 1990. – 304 с.
 26. Фромм Э. Человек для себя: исследование психологических проблем этики; пер. с англ. / ЭрихФромм. – Минск: Коллегиум, 1992. – 253 с.
 27. Чудновский В. Э. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированности от «внешнего» и «„внутреннего» / В.Э. Чудновский // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 2. – С. 15–26.
 28. Ящук І. П. Формування життєвої компетентності особистості старшокласників загальноосвітних шкіл України: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07/ І. П. Ящук. – К., 2001. – 21 с.

Повний текст

PDF