КОБРІЙ О. М.

О. М. КОБРІЙ
СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Проаналізовано суспільні причини змін наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у трактуванні змісту та досвіду загальнопедагогічної підготовки вчителя, її відповідності його майбутній фаховій діяльності. Соціальними чинниками такої підготовки в окреслений період були поширення гуманістичних поглядів та демократичних перетворень у вищій освіті, розвиток у ній політехнічного напряму, відродження української національної ідеї, виникнення соціопедагогічних комплексів тощо.
Ключові слова: загальнопедагогічна підготовка вчителя, соціальні чинники, демократичні перетворення, кінець ХІХ – початок ХХ ст.

О. М. КОБРИЙ
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ В УКРАИНЕ В КОНЦЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ СТ.
Проанализированы общественные причины изменений в конце ХІХ – начале ХХ ст. в трактовке содержания и опыта общепедагогической подготовки учителя, её соответствия его будущей деятельности. Социальными факторами этой подготовки в очерчённый период были распространение гуманистических взглядов и демократических преобразований в высшем образовании, развитие в нём политехнического направления, возраждение украинской национальной идеи, возникновение социопедагогических комплексов и т. д.
Ключевые слова: общепедагогическая подготовка учителя, социальные факторы, демократические преобразования, конец ХІХ – начало ХХ ст.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абдуллина О. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования / О. Абдуллина. – М.: Просвещение, 1984. – 208 с.
 2. Вачевський М. В. Теоретико-методичні заасади формування у майбутніх маркетологів професійної компетенції : монографія / М. В. Вачевський. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 364 с.
 3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Вишневський. – 2-е вид., доопрац. і доп. – Дрогобич: Коло, 2006. – 608 с.
 4. Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (XIX – перша чверть XX ст.): автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Н. М. Дем’яненко. – К., 1999. – 40 с.
 5. Зязюн І. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти / І. Зязюн // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2005. – № 25. – С. 13–18. – [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/853/1/05ziasno.pdf
 6. Ковальчук В. Ю. Професійна та світоглядно-методологічна підготовка сучасного вчителя: модернізований аналіз / В. Ю. Ковальчук. – К. – Дрогобич: Коло, 2004. – 264 с.
 7. Народное образование. Основные постановления, приказы и инструкции. – М.: Учпедгиз, 1948. – С. 81–84.
 8. Пантюк М. Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи: історико-педагогічний аспект / М. Пантюк. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2010. – 398 с.
 9. Пилипчук В. Проблема активності і самостійності учнів у дидактиці загальноосвітньої школи України (1917–1937 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / В. Пилипчук. – К., 1994. – 21 с.
 10. Русова С. Єдина діяльна (трудова) школа: вступ. лекція на катедру педагогіки / С. Русова. – Катеринослав–Ляйпціг: Укр. вид-во в Катеринославі, 1923. – 53 с.
 11. Степанишин Б. Навчання – не самоціль, а розвиток і виховання (зміст освіти) / Б. Степанишин // Рідна школа. – 1997. – № 3 – 4. – С. 40–44.
 12. Степанюк А. В. Розвиток дослідницьких умінь студентів як складова професійної підготовки майбутніх учителів природничого профілю / А. В. Степанюк, Н. В. Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2010. – № 2. – С. 33–38.
 13. Сухомлинська О. Історико-педагогічний прооцес: нові підходи до загальних проблем / О. Сухомлинська. – К.: АПН, 2003. – 68 с.
 14. Теоретические основы содержания общего среднего образования / под ред. В. Краевского, И. Яковлевича Лернера. – М.: Педагогика, 1983. – 352 с.
 15. ШаховВ. І. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загальнопедагогічний аспект / В. І. Шахов. – Вінниця: Едельвейс, 2007. – 383 с.

Повний текст

PDF