КОЛЕСНИК К. В.

К. В. КОЛЕСНИК
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Показано, що рідною мовою для греків України визначена новогрецька, оскільки румейський та урумський діалекти не введені у систему освіти. Для ліквідації рекомендується застосовувати інтегроване вивчення мови та культури. Навчання новогрецької мови на основі лінгвокультурологічного підходу передбачає навчити учнів сприймати мову не як чисту граматичну схему, а як феномен філософії, історії та культури Греції і греків України.
Ключові слова: грецька національна меншина, румейський і урумський діалекти, новогрецька мова, лінгвокультурологічний підхід, лінгвокультурологічна компетенція, культурологічний текст.

К. В. КОЛЕСНИК
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ НОВОГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ
Родным языком для греков Украины является новогреческий, поскольку румейский и урумский диалекты не введены в систему образования. Для ликвидации рекомендуется применять интегрированное изучение языка и культуры. Обучение новогреческому языку на основе лингвокультурологического подхода предполагает научить учащихся воспринимать язык не как чистую грамматическую схему, а как феноменальность философии, истории и культуры Греции и греков Украины.
Ключевые слова: греческае национальное меньшинство, румейский и урумский диалекты, новогреческий язык, лингвокультурологический подход, лингвокультурологическая компетенция, культурологический текст.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Балабанов К. В. Національно-культурне і громадянське життя греків України у ІІ половини XX ст. – на початку XXI ст. / К. В. Балабанов, С. П. Пахоменко. – Маріуполь: ТОВ Друкарня «Новий світ», 2006. – 239 с.
 2. Добра Е. История и проблемы современного национального образования греков Приазовья / Е.Добра // Мариуполь: история и перспективы: Сборник трудов науч. практ. конфенции. – Мариуполь, 2002. – С. 121–123.
 3. Костомаров В. Г. Об одной из единиц описания текста в аспекте диалога культур / В.Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 5. – С. 3–6.
 4. Курач Л. І. Концептуальні засади лінгвокультурологічного підходу до навчання російської мови в загальноосвітніх школах України // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 25 (64). – № 1. – Ч. № 2. – С. 294–298.
 5. Лингвокультурологический подход в обучении иностранным языкам на материале французского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gendocs.ru/v22345/?cc=8
 6. Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2013–2014 н.р. // Лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 №1/9-368. – Додаток 1.
 7. Орехова И. Я. Формирование лингвокультурологической компетенции в процессе обучения иностранному языку / И. Я. Орехова // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 5. – С. 28–30.
 8. Прохоров Ю. Е. Русское коммуникативное поведение / Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин. – М., 2002. – 150 с.
 9. Солдатенко М. В. Мотивация обучения иностранному языку и способы ее повышения / М.В. Солдатенко // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 97–102.
 10. Терентьєва Н. О. Греки в Україні: історія та сучасність: навч. посібник для вищих навч. закладів / Н. О. Терентьєва, К. В. Балабанов. – К.: Аквілон-Плюс, 2007. – Т. 1. – 352 с.
 11. Ходякова Л. А. Методика интерпритации текста как феномена культури / Л. А. Ходякова // Ярославский педагогический весник. – 2011. – № 2. – Т. 2. Психолого-педагогические науки. – С.76–81.
 12. Хомаєва А. В. Лінгвокультурологічна компетенція як компонент сучасного навчання англійської мови / А. В. Хомаєва // IX всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців «Прикладна лінгвістика 2013: проблеми та рішення». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog//lectureDetail?conferenceId=19967&lectureId=21798
 13. Шайхатдінов А. З. Проблеми створення освітньої інфраструктури греків Приазов’я: історична ретроспектива та сучасність / А. З. Шайхатдінов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Iipd/2008_3_4/chajxatdinov.htm
 14. Μαυρογιώργος Γ. Εκπαιδευτικοί και διδασκαλία. Για μια Αντί(-παλη)- Πρόταση. – Αθήνα: Εκδόσεις «Σύγχρονη εκπαίδευση», 1992. – Σ. 35–63.
 15. Σχεδιασμός μαθήματος, διαχείριση τάξης και διδασκαλία τεσσάρων δεξιοτήτων. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας http://elearning.greek-language.gr/enrol/index.php?id=2

Повний текст

PDF