ОЛЕКСЮК Н. С.

Н. С. ОЛЕКСЮК
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ
Обґрунтовано важливість і актуальність соціальної взаємодії школи та сім’ї, доведено її необхідність у процесі соціалізації дитини. Визначено теоретичні аспекти організації соціальної взаємодії у цілому та між школою і сім’єю зокрема. На підставі діючих в країні законодавчих і нормативних актів проаналізовано правові засади організації означеної взаємодії, виявлено її основні прояви та характеристики. Розглянуто протиріччя, вирішення яких зумовлює необхідність соціальної взаємодії школи та сім’ї. Досліджено технологію організації ефективної у процесі соціалізації дитини взаємодії навчально-виховного закладу і сім’ї, розкрито найпоширеніші форми та способи цієї співпраці.
Ключові слова: дитина, сім’я, школа, соціалізація, соціальна взаємодія, соціальний педагог.

Н. С. ОЛЕКСЮК
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА
Обоснована важность и актуальность социального взаимодействия школы и семьи, доказана ее необходимость в процессе социализации ребенка. Выделены теоретические аспекты организации социального взаимодействия в целом и между школой и семьей в частности. На основании действующих в стране законодательных и нормативных актов, проанализированы правовые основы организации указанного взаимодействия, выявлены его основные проявления и характеристики. Рассмотрены противоречия, решение которых обуславливает необходимость социального взаимодействия школы и семьи. Исследована технология организации эффективного взаимодействия учебно-воспитательного учреждения и семьи, раскрыты формы и способы этого сотрудничества.
Ключевые слова: ребенок, семья, школа, социализация, социальное взаимодействие, социальный педагог.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Артюшкіна Л. М. Соц. педагог школи: теорія і практика роботи: Навч.- метод. посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / Л. М. Артюшкіна. – Суми: Сум. ДПУ ім.А. С. Макаренка, 2004. – 124 с.
  2. Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський / Вибр. твори: В 5-ти. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 3. – С. 283–582.
  3. Соціальна педагогіка: підручник. – 5-те вид. випр. та доп. / за ред. проф. А. Й. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.
  4. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: метод. посібник / І.Д. Звєрєва та ін. – К.: Держсоцслужба, 2006. – 104 с.
  5. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями: навч.-метод. посібник / Капська А. Й., Олексюк Н. С., Калаур С. М., Фалинська З. З. – Тернопіль: Астон, 2010. – 304 с.
  6. Шептенко П. А., Воронина Г. А. Методика и технология работы социального педагога: навч.-метод. посібник / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
  7. Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі: методичні рекомендації / В.В. Шульга. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 124 с.
  8. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua.
  9. Закон України «Про охорону дитинства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uapravo.net.
  10. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: usha.org.ua.

Повний текст

PDF