ПИСАРЧУК О. Т.

О. Т. ПИСАРЧУК
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Охарактеризовано зміст основних понять дослідження: «освітнє середовище», «предметне середовище», «освітньо-розвивальне середовище», «предметно-розвивальне середовище». Конкретизовано основні вимоги принципів (активності; стабільності-динамічності; дистанції та позиції при взаємодії; комплектації і гнучкого зонування; емоціогенності; відкритості-закритості; врахування вікових і статевих особливостей) і функцій формування предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу. Виокремлено основні елементи предметно-розвивального середовища: навчально-методичний; оздоровлювальний лікувально-профілактичний; комплекс забезпечення життєдіяльності. Визначено дидактико-психологічні можливості предметно-розвивального середовища в розвитку дитини, її психічних процесів іпізнавальної самостійності.
Ключові слова: освітньо-розвивальне середовище; предметно-розвивальне середовище, дошкільний навчальний заклад; функції і принципи формування предметно-розвивального середовища.

О. Т. ПИСАРЧУК
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОШОЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Охарактеризовано содержание основных понятий исследования: «образовательная среда», «предметная среда», «образовательно-развивающая среда», «предметно-развивающая среда». Конкретизировано основные требования принципов (активности; стабильности-динамичности; дистанции и позиции при взаимодействии; комплектации и гибкого зонирования; эмоциогенности; открытости-закрытости, учет возрастных и половых особенностей) и функций формирования предметно-развивающей среды дошкольного учебного заведения. Выделены основные элементы предметно-развивающей среды: учебно-методический; оздоровительный лечебно-профилактический, комплекс обеспечения жизнедеятельности. Определены дидактико-психологические возможности предметно-развивающей среды в развитии ребенка, его психических процессов, и познавательной самостоятельности.
Ключевые слова: образовательно-развивающая среда, предметно-развивающая среда, дошкольное учебное заведение, функции и принципы формирования предметно-развивающей среды.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – №1. – С. 6–38.
 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / наук. кер. О. Л. Кононко. – К.: Світич, – 430 с.
 3. Береснева З. И. Организация образовательного пространства и развивающей среды в ДОУ / З.И. Береснова // Управление дошкольным образовательным учереждением. – 2006. – № 6. – С. 60–70.
 4. Корендо Р. Предметне розвивальне середовище як чинник всебічного розвитку дитини / Р. Корендо, С. Бабіч // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. – № 9. – С. 44–50.
 5. Корепанова М. В. Теория и практика становления и развития образа Я дошкольника: монографія / М. В. Корепанова. – Волгоград: Перемена, 2001. – 149 с.
 6. Крутій К. Освітній простір дошкільного навчального закладу. Ч. 1: Концепції, проектування технології створення / К. Крутій. – Запоріжжя: ЛІПС, 2009. – 320 с.
 7. Монтессори М. Дом ребёнка: метод научной педагогики / М. Монтессори. – М.: Задруга, 1913. – 339 c.
 8. Новосёлова С. Л. Развивающая предметная среда: методические рекомендации по проектированию вариативных дизайн-проектов развивающей предметной среды в детских садах и учебно-воспитательных комплексах / С. Л. Новосёлова. – М.: Центр инноваций в педагогике, 1995. – 59 с.
 9. Педагогика: большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. – М.: Современное слово, – 720 с.
 10. Петровский В. А. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении / В. А. Петровский, Л. М. Кларина, Л. А. Смывина, Л. П. Стрелкова // Дошкольное образование в России / под ред. Р.Б. Стеркиной. – М.: Изд-во АСТ, 1996. – С. 57–90.
 11. Резніченко І. Створення розвивального простору у групових приміщеннях дошкільного закладу / І.Резніченко // Практика управління дошкільним закладом. – 2011. – № 1. – С. 27–40.
 12. Снайдер Р. Ребенок как личность: становление культуры справедливости и воспитание совести / Р.Снайдер, М. Снайдер, Р.Снайдер. – М.: Смысл; СПб.: Гармония, 1994. – 237 с.
 13. Сорина А. К. Проектирование образовательной среды дошкольного образовательного учреждения: автореф. дис. … канд. пед. наук:13.00.01 / А. К. Сорина. – СПб., – 16 с.
 14. Филиппова (Нестерова) И. В. «Игрушечное хазяйство» для детей от 2 до 3 лет / И. В. Филиппова (Нестерова) // Мама и Малыш. – 2007. – № 5. – С. 22–23.
 15. Шаховская Н. Н. Образовательная среда Д: условия повышения качества дошкольного образования / Н. Н. Шаховськая // Управление дошкольным образовательным учереждением. – 2006. – № 2. – С. 9–17.
 16. Ясвин В. А. Образовательная середа: от моделирования к пректированию / В. А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 366 с.

Повний текст

PDF