РОМАНЮК О. С.

О. С. РОМАНЮК
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК ВЖИВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЯВИЩ, ВІДІБРАНИХ З АВТЕНТИЧНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ
Охарактеризовано групи вправ для формування мовленнєвих навичок вживання лінгвістичних явищ, вивчених раніше під час виконання групи вправ з набуття знань мовного матеріалу, на прикладах мовлення героїв автентичних художніх творів. Вказана група складається з одинадцяти вправ і забезпечує формування одного із структурних компонентів змісту розмовної мови – мовленнєвих навичок, тобто автоматизоване вживання мовних явищ у спрощених (навчальних) мовленнєвих умовах. Вказано, що в подальшому це надасть іншомовному мовленню природних філологічних проявів, а також спрямує на типову для носіїв англійської мови тематику неформальних бесід, представлену в автентичних художніх творах.
Ключові слова: дидактичні та методичні принципи, мовленнєві навички, англомовне розмовне мовлення, компонент змісту навчання, система вправ.

А. С. РОМАНЮК
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, ВЫБРАННЫХ ИЗ АУТЕНТИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Дана общая характеристика группы упражнений для формирования речевых навыков употребления лингвистических явлений, изученных ранее в процессе выполнения группы упражнений по приобретению знаний языкового материала, на примерах речи героев художественных произведений. Эта группа, состоит из одиннадцати упражнений и обеспечивает формирование одного из структурных компонентов содержания обучения англоязычного разговорной речи – речевых навыков, то есть автоматизированное употребление языковых явлений в упрощенных (учебных) условиях. Указано, что в дальнейшем это обеспечит предполагаемому нами иноязычному общению естественных филологических проявлений, а также нацелит на типичную для носителей английского языка тематику неформальных бесед, представленную в аутентичных художественных произведениях.
Ключевые слова: дидактические и методические принципы, речевые навыки, англоязычная разговорная речь, компонент содержания обучения, система упражнений.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гурвич П. Б. Коррективно-подготовительный аспект методики преподавания иностранных языков: учеб. пособие / П. Б. Гурвич. – Владимир: ВГПИ, 1982. – 80 с.
  2. Мартинова Р. Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов / Р. Ю. Мартинова. – К.: Вища школа, 2004. – 454 с.
  3. Мартинова Р. Ю. Системно-комунікативний спосіб навчання іноземних мов / Р. Ю. Мартинова // Український патент. – № 48831-А, 2002.
  4. Пассов Е. И. Основные вопросы обучения иноязычной речи / Е. И. Пассов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. пед. ин-та, 1974. – 98 с.
  5. Про вищу освіту: Закон України: офіційний текст: станом на 1 липня 2014 року. [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/1556–18
  6. Романюк А. С. Лингвистические знания как первый структурный компонент содержания обучения англоязычной разговорной речи / А. С. Романюк // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень». – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 36–39.
  7. Романюк А. С. Рецептивные и репродуктивные речевые навыки как структурный компонент содержания обучения англоязычной разговорной речи / А. С. Романюк // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. № 7 (16): сб. статей по материалам XVI междунар. заочной науч.-практ. конференции. – М.: Междунар. центр науки и образования, 2013. – С. 79–85.
  8. Kinsella Sophie. Can you keep a secret? / Sophie Kinsella. – Dell, 2005. – 416

Повний текст

PDF