СВІТЛИЧНА О. Р.

О. Р. СВІТЛИЧНА
НАВЧАННЯ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ У ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКІЙ ГАЛУЗІ
Обґрунтовано етапи навчання майбутніх перекладачів усного послідовного двостороннього професійно орієнтованого перекладу. Представлено модель та систему вправ для навчання такого перекладу у фінансово-банківській сфері. Представлені результати емпіричних досліджень щодо визначення вагомих факторів, які впливають на якість виконання усного послідовного професійно орієнтованого перекладу.
Ключові слова: майбутній перекладач, методика навчання усного послідовного двостороннього професійно орієнтованого перекладу, модель навчання.

Е. Р. СВЕТЛИЧНАЯ
ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ ДВУСТОРОННЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПЕРЕВОДУ В ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Обоснованы этапы обучения будущих переводчиков устному последовательному двустороннему профессионально ориентированному переводу. Представлены модель и система упражнений для обучения этого в финансово-банковской сфере. Представлены результаты эмпирических исследований для определения весомых факторов, оказывающих влияние на качество выполнения устного последовательного профессионально ориентированного перевода.
Ключевые слова: будущий переводчик, методика обучения устному последовательному двустороннему профессионально ориентированному переводу, модель обучения.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. / О. Б. Бігич, Н.О. Бражник, С. В. Гапонова, Г. А. Гринюк і ін.; під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
  2. Робинсон Д. Как стать переводчиком: введение в теорию и практику перевода; / Д. Робинсон; пер. с англ. – М.: Кудиц – Образ, 2005. – 304 с.
  3. Скляренко Н. К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні іноземних мов / Н. К. Скляренко // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов: зб. наук. праць. – К.: КДПІІМ, 1992. – С. 9–14.

Повний текст

PDF