ШТОХМАН Л. М.

Л. М. ШТОХМАН
ЗДІЙСНЕННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПРИ ВИКОНАННІ ВПРАВ І ЗАВДАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Розглянуто явище зворотного зв’язку як складова контролю за навчальним процесом і його практичне застосування. Висвітлено функції, принципи та особливості видів і форм контролю в навчанні іноземної мови. Проаналізовано передумови ефективного управління навчальним процесом і перелічено деякі недоліки традиційних способів здійснення зворотного зв’язку згідно з дослідженнями британських педагогів. У цьому контексті, базуючись на працях західних методистів, представлено додаткові альтернативні методи, що сприяють ефективній перевірці виконання завдань студентами на занятті, зокрема зміна ролей, інтерактивна, дружня перевірки тощо. Перелічено й обґрунтовано деякі переваги таких видів перевірки. Встановлено, що заохочення студентів до участі, відповідальності і співпраці дозволяє полегшити та урізноманітнити традиційний процес зворотного зв’язку.
Ключові слова: навчання, контроль, перевірка, завдання, зворотний зв’язок.

Л. М. ШТОХМАН
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯТИ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ И ЗАДАНИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Рассмотрено явление обратной связи как составляющая контроля за учебным процессом и ее практическое применение. Освещаются функции, принципы и особенности видов и форм контроля в обучении иностранному языку. Проанализированы предпосылки эффективного управления учебным процессом и перечислены некоторые недостатки традиционных способов осуществления обратной связи в соответствии с исследованиями британских педагогов. В этом контексте, основываясь на работах западных методистов, представлены дополнительные альтернативные методы, способствующие эффективной проверке выполнения заданий студентами на занятиях, в частности изменение ролей, интерактивная, дружественная проверка и др. Перечислены и обоснованы некоторые преимущества таких видов проверки. Выявлено, что поощрение студентов к участию, ответственности и сотрудничеству позволяет облегчить и разнообразить традиционный процесс обратной связи.
Ключевые слова: обучение, контроль, проверка, задание, обратная связь.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Артюшина М. В. Психологія діяльності та навчальний менеджмент / М. В. Артюшина [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://posibniki.com.ua/post-tema-5-kontrol-navchannya
  2. АщепковВ.Т. Профессиональная адаптация преподавателей высшей школы: научно-метод. пособие для преподавателей / В. Т. Ащепков. – Армавир: АГПИ, 1989. – 139 с.
  3. Булах І.Методи контролю та оцінювання рівня знань / І. Булах // Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України. – К.: Видавничий дім «КМ Асаdemia», 1997. – С. 169–185.
  4. Brumfit Ch. Communicative Methodology in Language Teaching / Brumfit. – Cambridge: Cambridge University Press, 1984.– 215 с.
  5. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход / А. А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.
  6. Darn S. Conducting feedback on exercises and tasks / S. Darn, N. Baguley. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.teachingenglish.org.uk/article/conducting-feedback-exercises-tasks
  7. Кузнєцова О. В.Контроль і зворотний зв’язок: аспекти інтеграції / О. В.  Кузнєцова. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // ua-referat. com / Контроль і зворотний зв%60язок_аспекти_інтеграції
  8. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / под ред. В. А. Бухбиндера и Г. А. Китайгородской. – К.: Вища школа, 1988. – 343 с.

Повний текст

PDF