ІГНАТЕНКО Н. В.

Н. В. ІГНАТЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Досліджено проблему модернізації сучасної методики викладання історії у ВНЗ на засадах інноваційної педагогіки. Проаналізовано особливості застосування технології інтерактивного навчання як засобу активізації та інтенсифікації пізнавальної діяльності студентів при вивченні історії у ВНЗ. Охарактеризовано мету, завдання, зміст і дидактичні принципи застосування технології інтерактивного навчання у ВНЗ. Розглянуто методику структурування навчальних занять з історії в системі інтерактивного навчання та специфіку застосування методів і прийомів інтерактивного навчання у підготовці майбутнього вчителя історії. Обґрунтовано переваги інтерактивного навчання у рамках парадигми нових педагогічних технологій.
Ключові слова: інтерактивна технологія навчання, методика навчання історії, традиційне навчання, інноваційне навчання.

Н. В. ИГНАТЕНКО
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Исследованы проблемы модернизации современных методов преподавания истории в университете на основе инновационной педагогики. Проанализированы особенности применения технологии интерактивного обучения как средства активизации и интенсификации познавательной деятельности студентов при изучении истории в университете. Характеризуются содержание и дидактические принципы применения технологии интерактивного обучения в ВУЗе, а также методы структурирования занятия по истории в системе интерактивного обучения. Изучена специфика использования методов и приемов интерактивного обучения в профессиональной подготовке будущих учителей истории. Обусловлены преимущества интерактивного обучения в рамках парадигмы новых педагогических технологий.
Ключевые слова: интерактивные технологии, методы преподавания истории, традиционное обучение, инновационное обучение.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрєєва В. М. Інновації на уроках. Методична пам`ятка вчителя / В. М. Андрєєва // Історія та правознавство: Основи. – 2004. – № 20. – С. 1–7.
 2. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії / К. О. Баханов. – К.: Генеза, 2004. – 150 с.
 3. Баханов К. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти / К. О. Баханов. – Донецьк: Юг-Восток, 2005. – 384 с.
 4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
 5. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. Посібник / уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.Н.Н., 2002. – 136 с.
 6. Кларин М. В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта / М. В. Кларин // Педагогика. – № 7. – С. 12–18.
 7. Козлова О. Г. Методика інноваційного пошуку вчителя / О. Г. Козлова – Суми: «Мрія‑1» ЛТД, 1998. – С. 20–27.
 8. Сазоненко Г. Педагогічні технології / Г. Сазоненко – К.: Шкільний світ, 2009. – 128 с.
 9. Селевко Г. К. Современные образовательные технологи / Г.К. Селевко – М.: Народное образование, 1998.
 10. Селевко Г. К. Педагогические технологи на основе ефективности управления и организации учебного процесса / Г. К. Селевко – М.: Народное образование, 1998.
 11. Перспективні освітні технології: наук.-метод. посібник / за ред. Г. С. Сизоненка. – К.: Гопак, 2000. – 560 с.
 12. Педагогічні технології: навч. посібник / О. Падалка, А. Нісімчук та ін. – К.: Українська енциклопедія ім. М. Бажана, 1995. – 252 с.
 13. Пилиповский В. Я. Неогуманистические идеи в западной педагогике / В. Я. Пилиповский // Педагогика. – 1993. – № 6. – С. 17–22.
 14. Пометун О. Інтерактивні методики та системи навчання / О. Пометун – К.: Шкільний світ, 2007. – 112 с.
 15. Сучасні шкільні технології. Ч. І. / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К.: Ред. Загально-педагогічної газети, 2004. – 112 с.

Повний текст

PDF