1’2014

2014-1Зміст

Петрова Н. М.
Реалізація синергетичного підходу в контексті інновацій в освіті

Заредінова Е. Р., Муєдінова А. С.
Напрями та умови реалізації полікультурної освіти в загальноосвітній школі

Пустовіт Г. П.
Філософсько-культурологічний контекст проблеми взаємодії людини і природи у змісті сучасної екологічної освіти

Воловець М. В.
Становлення та розвиток трудового навчання з обслуговуючих видів праці (друга половина XX століття)

Кобрій О. М.
Соціальні чинники загальнопедагогічної підготовки вчителя в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття

Лещак Т. В.
Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття

Лабінська Б. І.
Особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов на західноукранських землях і в Росії (1918–1939 рр.)

Бакум З. П., Саприкіна Л. В.
Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу

Петров А. О.
Удосконалення підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язбережувальних технологій

Соцький К. О.
Структура готовності студентів медичних коледжів до професійного саморозвитку

Калашнік Н. В.
Критерії, показники та рівні сформованості міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків

Мерва Л. С.
Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями

Олексюк Н. С.
Роль соціальної взаємодії школи та сім’ї у процесі соціалізації дитини

Кравець В. П., Терещук Г. В.
Підготовка студентської молоді до вирішення конфліктів у сім’ї

Іванюк І. В.
Інтерактивні технології як чинник результативності превентивної діяльності зі схильними до девіантної поведінки учнями: теоретичний аспект

Колесник К. В.
Застосування лінгвокультурологічного підходу в навчанні новогрецької мови у загальноосвітніх навчальних закладах України

Задорожна І. П.
Контроль результатів самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю

Мартинова Р. Ю., Попель О. В.
Лінгводидактична модель інтегрованого навчання англомовного презентаційного мовлення технічного обладнання майбутніх інженерів-енергетиків

Бреславець Н. О.
Застосування технології критичного мислення при вивченні іноземної мови у вищій школі

Світлична О. Р.
Навчання усного послідовного двостороннього професійно орієнтованого перекладу у фінансово-банківській галузі

Гудима Ю. П.
Сучасні дослідження формування у майбутніх учителів англійської мови навчально-стратегічної компетентності в діалогічному мовленні

Терещук В. Г.
Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетенції майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності

Максименко Л. О.
Відбір аудіотекстів для навчання майбутніх менеджерів професійно спрямованого діалогічного мовлення

Терещук Д. Г.
Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності студента філологічного профілю: теоретичний та прикладний аспекти

Романюк О. С.
Загальна характеристика вправ щодо набуття знань лінгвістичного матеріалу, вибраного з автентичних художніх творів

Монько Р. М.
Підготовка вчителів техніки та інформатики на факультетах інформаційно-технічного навчання в Польщі

Фрейман М., Фрейман Д.
Технічно-інформаційна освіта очима батьків учнів гімназій у Польщі

Кравець І. Л.
Методологічні засади альтернативної освіти у сучасній педагогічній науці Польщі

Білецька І. О.
Іншомовна освіта США: полікультурні засади

Закордонець Н. І.
Закономірності функціонування післядипломної освіти фахівців сфери туризму в Швейцарії

Ігнатенко Н. В.
Особливості інтерактивного навчання історії у вищому навчальному закладі

Дацків О. П.
Структура і зміст портфоліо студента-практиканта – майбутнього вчителя іноземних мов

Вашків Л. П., Вашків О. П.
Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу майбутніх економістів

Хоменко В. Г.
Психолого-педагогічні основи розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів

Козіброда С. В.
Застосування онтології комп’ютерних систем під час практичної діяльності майбутнього інженера-педагога

Шеремет І. В.
Готовність вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності як педагогічна проблема

Клименко А. О.
Інформаційна діяльність та загрози інтернету у роботі викладача ВНЗ

Карелова Г. А.
Виховання оптимістичного ставлення до життя особистості як психолого-педагогічна проблема

Бойко М. М.
Проблеми професійного самовизначення випускника сучасної школи: результати діагностичного дослідження