1’2015

Зміст20151208-135759

Василенко О. М.
Проблема соціальної відповідальності в українській педагогіці (середина ХІХ – початок ХХ століття)

Стражнікова І. В.
Вивчення історично-педагогічних аспектів фізичного виховання учнівської молоді в західному регіоні України вітчизняними дослідниками в кінці ХХ – на початку ХХІ століття

Винничук О. Т.
Форми виховної роботи з учнівською молоддю в Кременецькому ліцеї (1805–1833 роки)

Потапюк Л. М.
Діяльність жіночих громад в Україні як джерело забезпечення ґендерного паритету (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття)

Войтовська О. М.
Дистанційна форма навчання в системі післядипломної педагогічної освіти

Кобернік С. Г.
Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів з методики навчання географії у контексті розвитку вищої школи в Україні

Галаманжук Л. Л.
Концепція розвитку превентивної рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою

Жаркова І. І.
Формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів шляхом використання проектної технології

Прозар М. В.
Адаптація учнів перших класів до навчальної діяльності в початковій школі

Ковтонюк М. М.
Концепція фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя математики

Водяна В. О.
Виховна технологія «Культурно-мистецькі програми»: алгоритм реалізації структурних компонентів

Коваленко Д. В.
Професійно-правова компетентність майбутнього інженера-педагога як результат професійно-правової підготовки фахівця

Ярощук І. Д.
Сутність комунікативної культури економіста

Вовк О. І.
Розвиток іншомовної стилістичної компетенції майбутніх філологів: граматичний аспект

Кирикилиця В. В.
Формування іншомовних знань і навичок студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками

Русалкіна Л. Г.
Структурні елементи формування умінь англомовного ділового спілкування у майбутніх лікарів

Гриджук О. Є.
Вивчення структурно-словотвірних особливостей термінів деревооброблення у курсі «Фахова термінологія»

Палієнко А. М., Семенова М. Г.
Система вправ для формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів

Микитенко Н. О.
Якісні показники ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю

Oliynyk I. D., Hanlet N.
Принципи зворотного зв’язку в процесі колективного навчання іноземної мови

Шульга І. М.
Вплив ґендерних наставновлень вчителя на формування валеологічної культури молодших школярів

Парфанович І. І.
Диференційованість характеристики психолого-педагогічних особливостей дівчат за ступенем соціально-педагогічної занедбаності

Северинчук Л. А.
Формування культури родинних взаємин як пріоритетний напрямок сімейного виховання в сучасному соціокультурному просторі

Бєлова В. В.
Моделі внутрішкільного менеджменту в Англії
Models of school-based management in England

Янкович І. І.
Періодизація розвитку підготовки майбутніх учителів у педагогічних вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями (1945–2012 роки)

Харченко Т. Г.
Розвиток післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття

Назаревич Л. Т.
Упровадження методів ейдетики під час занять з української мови як іноземної

Пацюк В. С.
Регіональні особливості підготовки фахівців сфери туризму (на прикладі міста Кривий Ріг)

Daszykowska A.
Творчість як умова розвитку і якості життя людини

Яременко Л. А.
Реалізація функцій організації дозвілля і формування творчих здібностей особистості учня в позашкільній освіті

Кокор М. М.
Сучасні виклики у діяльності викладачів англійської мови за професійним спрямуванням у вищій школі

Батрак Т. В.
Естетичне виховання студентів засобами зарубіжної художньої культури як міждисциплінарна проблема

Шеремет І. В.
Фізична культура в соціально-побутовій сфері студентської молоді