ГУПКА-МАКОГІН Н. І.

Н. І. ГУПКА-МАКОГІН
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Визначено на основі аналізу сучасних досліджень положення, на яких має ґрунтуватися методика формування іншомовної аудитивної компетентності майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки: розвиток психічних процесів і психологічних механізмів; розширення словникового запасу і забезпечення розуміння граматичних структур; цілеспрямоване формування навчально-стратегічної компетентності студентів; розвиток автономії студентів, формування у них рефлексивних умінь; активність процесу аудіювання; інтегроване навчання аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності; формування навичок письмової фіксації прослуханого і використання її як ефективної стратегії в аудіюванні текстів для кращого їхнього розуміння і запам’ятовування інформації; індивідуалізація навчання; застосування проблемних завдань; науково обґрунтований відбір навчального матеріалу.
Ключові слова: іншомовна аудитивна компетентність, майбутні фахівці у сфері міжнародної економіки, навички, вміння, стратегії.

Н. И. ГУПКА-МАКОГИН
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
Определены на основании анализа современных исследований положения, которые должны быть в основе методики формирования иноязычной аудитивной компетенции будущих специалистов в сфере международной экономики: развитие психических процессов и психологических механизмов; расширение словарного запаса и обеспечение понимания грамматических структур; целенаправленное формирование учебно-стратегической компетенции студентов; развитие автономии студентов; интегрированное обучение аудирования с другими видами языковой деятельности; формирование навыков письменной фиксации как эффективной стратегии во время аудирования текстов для лучшего их понимания и запоминания информации; индивидуализацию обучения; применение проблемных заданий; научно обоснованный отбор учебного материала.
Ключевые слова: иноязычная аудитивная компетенция, будущие специалисты в сфере международной экономики, навыки, умения, стратегии.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Михина А. Э. Методика формирования стратегий аудирования у студентов неязыкового вуза (английский язык): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / А. Э. Михина. – Улан-Удэ, 2009. – 363 с.
 2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, пед. і лінгвіст. ун-тів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.
 3. Колесникова Е. А. Обучение аудированию с письменной фиксацией существенной информации студентов первого курса языкового педагогического вуза (английский язык): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. А. Колесникова. – М., 2008.– 240 с.
 4. Иванова Л. И. Обучение студентов начального этапа неязыкового вуза аудированию при самостоятельной работе с техническими средствами (на материале английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. И. Иванова. – К., 1997. – 211 с.
 5. Гаврилова А. В. Обучение аудированию иноязычной речи в условиях неязыкового вуза (на материале английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / А. В. Гаврилова. – СПб., 2006.–  182 с.
 6. Вікович Р. І. Методика навчання студентів мовних спеціальностей аудіювання англомовних теленовин: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Р. І. Вікович. – К., 2011. – 344 с.
 7. Бочкарьова О. Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно спрямованого аудіювання: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Ю. Бочкарьова. – К., 2007. – 281 с.
 8. Богданова Е. Г. Обучение аудированию на начальном этапе интенсивного курса (исследование учебных функций визуальных опор): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. Г. Богданова. – М., 2006. – 274 с.
 9. Агеева Н. В. Стратегии преодоления студентами психологических барьеров при аудировании иноязычной речи: автореф. дис. … канд. пед. наук: 19.00.07 / Н. В. Агеева. – Курск, 2009. – 22 с.
 10. Морозов Д. Л. Обучение профессионально-ориентированному аудированию на основе совершенствования психологических механизмов речи: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Д. Л. Морозов. – Нижний Новгород, 2009. – 24 с.
 11. Щукина И. В. Методика построения многоуровневой модели обучению аудированию в системе профессиональной подготовки учителя иностранного языка: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / И. В. Щукина. – М., 2009.– 20 с.
 12. Vandegrift L. Teaching and learning Second Language Listening. Metacognition in action / Larry Vandegrift, Christine C. M. Goh. – NY and London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012. – 315 p.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)