3’2015

Зміст

Мацько В. П.
Тенденції розвитку еміграційного шкільництва упродовж ХХ століття

Скиба М. М.
Модель підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності

Бєлкіна С. Д.
Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів у процесі викладання навчальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки

Ляшенко У. І.
Підготовка майбутніх суднових механіків засобами професійно зорієнтованих дисциплін

Нищак І. Д.
Проектування електронного навчально-методичного комплексу «Графіка» для реалізації комп’ютерно зорієнтованого навчання інженерно-графічних дисциплін

Барановська В. М.
Використання комп’ютерно орієнтованих методів навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів

Скиба К. М.
Професійна підготовка перекладачів в системі вищої освіти США

Сіранчук Н. М.
Формування лексичної компетентності молодшого школяра засобами словотворчої роботи

Паршикова О. О.
Особливості першого етапу навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи

Бронетко І. А.
Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старших класів загальноосвітніх шкіл

Зайцева І. В., Писанко М. Л.
Модель навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій

Левчик Н. С.
Формування англомовної аудитивної компетентності першокурсників – майбутніх учителів англійської мови

Дідук-Ступ’як Г. І.
Формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі вивчення української мови

Куца О.
Особливості викладання основ послідовного перекладу та перекладацького скоропису

Гупка-Макогін Н. І.
Теоретичні передумови формування іншомовної аудитивної компетентності майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки

Гриджук О. Є.
Формування мовнокомунікативної компетентності студентів на основі вивчення фахової лексики лісівництва й деревооброблення

Чернецька Ю. І.
Середовище ресоціалізації наркозалежних в реабілітаційних центрах: соціально-педагогічний аспект

Сургова С. Ю.
Цілемотиваційний компонент готовності майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності: результати діагностичного обстеження

Пономаренко Н. Г.
Форми підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу

Горпініч Т. І.
Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США

Задорожна І.
Використання досвіду США в організації дистанційного та змішаного навчання у вітчизняних університетах

Cwer A.-M.
Навчання молоді в школах кадетів ІІ Речі Посполитої (1918–1939)

Мусійовська О. Ф.
Створення контенту курсу комбінованого навчання іншомовної фахової комунікації

Гоменюк Г. В.
Формування мотиваційно-ціннісного компонента математичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання алгебри