2’2016

Зміст

Кулик Є. В. Концептуальні зміни в змісті професійної і технологічної освіти

Лаврентьєва О. О. Розвиток методологічної культури майбутніх учителів у системі професійної освіти

Цина А. Ю. Концептуальні основи проектування інноваційних педагогічних технологій

Пілевич О. А. Порівняльний аналіз компонентного складу професійної культури майбутніх фахівців

Ткачук Г. Е. Теоретичні аспекти розвитку готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до реалізації особистісно зорієнтованого підходу

Уруський А. В. Модель методики індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем

Вовк Н. В., Жукова М. О. Застосування педагогіки емпаурменту в проектній діяльності учнів на уроках трудового навчання

Бойко В. А. Навчальна програма за спеціалізацією «технічна та комп’ютерна графіка» освітньої галузі «технологія»

Галамбош Г. В. Виховання патріотично зорієнтованого молодого покоління засобами українських народних промислів

Торубара О. М., Клейно Є. О. Специфіка застосування персонального комп’ютера у навчальній діяльності позашкільних закладів

Кабак В. В. Моделювання процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

Горбатюк Р. М., Романишина Л. М. Експериментальна модель дистанційного навчання майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі

Соколюк О. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності викладачів вищих навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Бондаренко Т. С., Агєєва О. О. Хмарні технології моніторингу якості професійної підготовки робітників залізничного профілю

Борисов В. В. Підготовка учителя технологій у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору

Сопіга В. Б. Технологічні та педагогічні практики як компонент підготовки вчителів технологій у другій половині 1950-х років

Котик І. В. Структурно-змістова модель процесу фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання

Нищак І. Д. Структурно-функціональна модель методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій

Гевко І. В. Етноестетичний підхід до підготовки майбутніх учителів технологій в сфері дизайну

Савенко І. В. Теоретичне обґрунтування змісту підготовки вчителів трудового навчання до викладання основ дизайну

Божко Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів технологій і креслення у контексті компетентнісного підходу

Терещук Г. В., Туранов Ю. О., Понятишин В. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій до використання електроінструменту

Лихолат О. В. Екологізація курсу «технології побутової діяльності» у підготовці вчителя технології

Кулінка Ю. С. Формування дизайнерської культури майбутніх педагогів у процесі вивчення айдентики

Мамус Г. М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях проектування та виготовлення виробів

Козак Ю. Ю. Графічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю

Панасюк Н. Л. Аналіз освітньої системи управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів

Волкова Н. В. Компетентнісний підхід підготовки майбутнього інженера-педагога в харчовій промисловості

Бохонько Є. О. Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів

Ткачук С. І. Педагогічні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчових технологій у педагогічних вищих навчальних закладах

Дубінецький В. В. Оцінка рівня управлінської культури викладачів технічних коледжів

Савченко Л. О. Використання продуктивних технологій у вищій педагогічній школі як засіб підвищення професійної підготовки майбутніх фахівців

Кулалаєва Н. В. Формування творчого підходу до професійної діяльності майбутніх будівельників

Войтович О. П. Інтерактивна методична система навчання основ виробничих технологій майбутніх екологів

Сиверин Ю. В. Експериментальна перевірка ефективності формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери зв’язку в умовах ступеневої освіти

Шамралюк О. Л. Педагогічні умови розвитку технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю

Мозальов В. Є. Критерії моніторингу якості військово-професійної підготовки магістрів військового управління у військових вищих навчальних закладах

Добровольська А. М. Про особливості укладання посібників для навчання майбутніх лікарів і провізорів дисциплінам природничо-наукової підготовки

Савченко К. Ю. Формування комунікативної компетентності як засобу становлення професіоналізму майбутніх вихователів дошкільних закладів

Марко М. М. Формування ігрової компетентності майбутніх учителів у процесі професійно-педагогічної підготовки

Бекірова А. Р. Методологія обґрунтування змісту та структури професійної суб’ктності учителів початкових класів

Довгань Н. Ю. Психолого-педагогічна адаптація студентів-першокурсників до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах

Оршанський Л. В., Пагута М. В. Проблема проектування змісту технологічної освіти

Вієвська М. Г. Технологія формування ціннісного ставлення до соціальної відповідальності у студентів економічного вузу

Сорока Т. П., Струганець Б. В. Актуалізація можливостей позашкільної освіти в соціалізації підлітка

Райковська Г. О. Індивідуалізація самостійної підготовки студентів в умовах переходу до європейської системи навчання

Титаренко В. П. Розвиток дизайн-освіти у вищих навчальних закладах України

Павх С. П., Павх І. І. Робочий зошит як засіб активізації самостійної роботи студентів

Кузьменко В. В., Примакова В. В. Підготовка вчителів до формування наукової картини світу в учнів засобами трудового навчання

Бочар Ю. І. Підготовка фахівців у галузі комп’ютерно-графічного дизайну закордоном

Жорова І. Я., Аносова Ю. П. Розвиток технічної освіти в Європі