МАТВІЙЧИНА С. В.

С. В. МАТВІЙЧИНА
САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Висвітлено результати вступного контролю, які показали необхідність вдосконалення саморозвитку студентів коледжу. Запропоновано використання компетентнісного підходу, а також модульний підхід до побудови навчальних програм з дисциплін природничого циклу. Основний акцент зроблено на характеристиці практичної реалізації стимулювання мотиваційної спрямованості саморозвитку студентів коледжу під час вивчення хімії. Проаналізовано використання модульного принципу. Досліджено оптимальні шляхи формування у студентів коледжу практичних умінь і навичок при використанні диференційованого підходу. Вказано на необхідність конструювання навчального процесу з вивчення хімії на основі інноваційних методів навчання.
Ключові слова: саморозвиток, студенти коледжів, компетентнісний підхід, диференційований підхід, дидактичні умови, індивідуальні завдання.

С. В. МАТВИЙЧЫНА
САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Отражены результаты вступительного контроля, которые показали необходимость совершенствования саморазвития студентов колледжа. Предложено использование компетентностного подхода, а также модульный подход к построению учебных программ по дисциплинам естественнонаучного цикла. Основной акцент сделан на характеристике стимулирования мотивационной направленности саморазвития студентов колледжа при изучении химии. Проанализировано использование модульного принципа, исследованы оптимальные пути формирования у студентов колледжа практических умений и навыков при использовании дифференцированного подхода. Отмечена необходимость конструирования учебного процесса по изучению химии на основе инновационных методов обучения.
Ключевые слова: саморазвитие, студенты колледжей, компетентностный подход, дифференцированный подход, дидактические условия, индивидуальные задания.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Алєксеєнко Т. А. Модульна організація навчального процесу як умова управління якістю підготовки спеціалістів / Т. А. Алєксеєнко // Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання : зб. наук. праць. – Харків, 1999. – С. 132–136.
  2. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С. Бондар // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 2. – С. 8–9.
  3. Матвійчина С. В. Модуль студента «Хімічні елементи та їх сполуки» з базового курсу навчальної дисципліни «Хімія»: навч.-метод. посібник. – Чернівці, 2014. – 100 с.
  4. Овчарук О. В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. В. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні. – К.: К.І.С., 2003. – С. 13–29.
  5. Романишина Л. М. Модульно-рейтингова технологія викладання у вищих навчальних закладах: посібник. – Тернопіль, 2000. – 48 с.
  6. Романишина Л. М. Модульно-рейтингова технологія викладання хімії у технікумах нехімічного профілю: посібник / Л. М. Романишина, І. М. Мельничук. – Тернопіль, 2001. – 47 с.
  7. Хмеляр І. Модульно-рейтингова технологія викладання хімії в ліцеї / І. Хмеляр // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. – № 1. – С. 70–76.

Повний текст

PDF