3’2014

Зміст2014-3

Петрова Н. М.
Інноваційна діяльність вчителя як ключова категорія педагогічної інноватики

Здіховський А. М.
Здоров’язбережувальні технології у контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в оздоровчому таборі

Краєвська О. Д.
Методика формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв: особливості експериментальної перевірки

Кобзар В. М.
Дослідження ефективності педагогічних умов формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх технологів у коледжах аграрного профілю

Колесниченко Н. Ю.
Концепція модернізації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах компетентнісного підходу

Ларіна Т. В.
Порівняльні аспекти навчальної результативності професійної підготовки техніків-електриків Німеччини та України

Петрович О. Б.
Інформаційно-комунікаційні технології в організації позакласної роботи з обдарованими учнями в системі літературної освіти

Гунько Н. А
Сучасне інформаційно-освітнє середовище як фактор удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього викладача

Семеряк І. З.
Зміст експериментального навчання майбутніх програмістів з формування умінь іншомовного спілкування в умовах комфортного навчального середовища

Благун Н. М.
Критерії ефективності соціально-функціонального управління загальноосвітнім навчальним закладом

Закордонець Н. І.
Система управління навчальними закладами туристського і готельного профілю в Швейцарії

Малихін А. О.
Сутність і принципи праксеологічного підходу в методичній підготовці майбутнього вчителя технологій

Уруський А. В.
Внутрішня диференціація як засіб реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем

Палецька-Юкало А. В.
Можливості використання автентичного художнього твору для формування німецькомовної лексичної компетентності майбутніх учителів

Нацюк М. Б.
Методика формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови в читанні художньої літератури

Орлова О. П.
Практика формування культури діалогічного мовлення студентів-нефілологів

Калашнік Н. В.
Структура міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів – майбутніх медиків

Потюк І. Є.
Формування англомовної лексичної компетенції у майбутніх фахівців сфери туризму на засадах навчальних стратегій

Купчик Л. Є.
Лінгводидактичні засади формування сучасної іншомовної компетенції школярів в умовах плюрилінгвізму (на прикладі німецькомовних країн)

Андрущенко А. О.
Типи навчальної інформації для формування навичок вживання франкомовних дієслівних форм минулого часу

Морська Л. І.
Інтерференційні процеси в навчанні граматики англійської та німецької мов майбутніх філологів

Лабінська О. М., Староста В. І.
Екологічна складова змісту загальної хімії в основній школі Словацької Республіки

Мушинські А.
Вимоги сучасного ринку праці до професійних та особистісних якостей фахівців у контексті їх безперервної освіти в Польщі

Сопівник Р. В., Сопівник І. В.
Зарубіжний досвід виховання моральної відповідальності сільської молоді

Герганов Л. Д.
Проблеми фахової підготовки плавскладу України за умов інтеграції з європейським освітнім простором

Виговська С. В., Пабат В. В.
Теоретико-методологічні підходи у трактуванні поняття «активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів»: історико-педагогічний аспект

Лупаренко С. Є.
Питання дитинства у вітчизняній науковій думці (1900–1918 рр.)

Лоза Т. В.
Впровадження у діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді форм і методів підготовки до самостійного життя вихованців дитячих будинків сімейного типу