ПОТЮК І. Є.

І. Є. ПОТЮК
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ НАВЧАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ
Проаналізовано специфіку оволодіння англомовною лексичною компетенцією у немовному вищому навчальному закладі (ВНЗ), яка є невід’ємним компонентом англомовної професійно спрямованої комунікативної компетенції студента і внаслідок застосування навчальних стратегій забезпечує майбутніх фахівців знаннями професійної лексики, формує в них вміння розпізнавати й розуміти термінологічні одиниці підмови спеціальності. Обґрунтовано теоретичні аспекти дослідження. Визначено основні методичні засади формування англомовної лексичної компетенції. Проаналізовано результати щодо перевірки ефективності запропонованої методики.
Ключові слова: англомовна комунікативна компетенція, англомовна лексична компетенція, навчальні стратегії, англомовна фахова лексика.

И. Е. ПОТЮК
ФОРМИРОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА НА ПРИНЦЫПАХ УЧЕБНЫХ СТРАТЕГИЙ
Проанализирована специфика овладения англоязычной лексической компетенцией в неязыковом вузе, которая является неотъемлемым компонентом англоязычной профессионально направленной коммуникативной компетенции студента и в результате применения учебных стратегий обеспечивает будущих специалистов знаниями профессиональной лексики, формирует у них умение распознавать и понимать терминологические единицы по специальности. Обоснованы теоретические аспекты исследования. Определены основные методические аспекты формирования англоязычной лексической компетенции. Проанализированы результаты относительно проверки эффективности предложенной методики.
Ключевые слова: англоязычная коммуникативная компетенция, англоязычная лексическая компетенция, учебные стратегии, англоязычная профессиональная лексика

ЛІТЕРАТУРА

  1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва; пер. О. М. Шерстюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
  2. Коваль Л. М. Формування у студентів немовних вищих навчальних закладів англомовної професійно орієнтованої мовної компетенції / Л. М. Коваль // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-тех. праць. – Львів, 2010. – Вип. 20.4. – С. 318–321.
  3. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.
  4. Семенчук Ю. О. Формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. О.Семенчук. – К., 2007. – 184 с.
  5. Cohen A. D. The learner’s side of foreign language learning : Where do styles, strategies, and tasks meet? / A. D. Cohen // International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. – 2003. – N 41 (4). – Р. 279–291.
  6. Ellis R. Second Language Acquisition / R. Ellis. – Oxford : Oxford University Press, 1997. – 147 p.
  7. Johnson K. Expertise in Second Language Learning and Teaching / K. Johnson. – Great Britain: Antony Rowe Ltd : Chippenham and Eastbourne, 2005. – 258 p.
  8. Oxford R. Language learning strategies and beyond : A look at strategies in the context of styles / R. Oxford // Shifting the instructional focus to the learner / S. S. Magnan (ed.). – Middlebury, VT : Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages, 1990. – P. 35–55.

Повний текст

PDF