Boyko V.

V. BOYKO
EDUCATIONAL PROGRAM OF THE SPECIALIZATION «TECHNICAL AND COMPUTER GRAPHICS» IN EDUCATION AREA «TECHNOLOGY»
The article focuses attention on the problem of school-leavers’ professional self-determination, including the conscious choice of the engineering profession and the importance of specialized training in «Technical and Computer Graphics» performed in engineering and technical subjects classes. Structure and content of the educational program «Technical and Computer Graphics» of the given technological speciality and pedagogical conditions for its implementation are given.
Keywords: specialized training, engineering and technical subjects, educational program, technical and computer graphics.

REFERENCES
1. Havrylov M., Farina Ya. Samovyznachennya maybutnikh fakhivtsiv v umovakh suspil’stva perekhidnoho typu [Self future professionals in a society in transition] Moskow, Havrylov, Visnyk Luhans’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Sotsiolohichni nauky, 2012. Vol 23, pp. 193–205. [elektronnyy resurs], Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluc_2012_23_17.
2. Holovnya V. Analiz vplyvu hrafichnoyi pidhotovky na formuvannya konstruktors’ko-tenolohichnykh zdibnostey maybutnikh inzhenerno-tenichnykh fakhivtsiv [Analysis of the impact of training on graphic design and tenolohichnyh forming ability of future engineering professionals]. Naukovyy chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriya # 5. Pedahohichni nauky: realiyi ta perspektyvy. Vol. 39: zbirnyk naukovykh prats’, Kyiv, 2013, pp. 33–35.
3. Kontseptsiya profil’noho navchannya v starshiy shkoli [The concept of specialized education in high school] nakaz MON Ukrayiny №1456 vid 21.10.2013 roku. [elektronnyy resurs], Rezhym dostupu: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/ 37784/.
4. Pedahohycheskyy potentsyal vuzov sehodnya: tendentsyy yzmenenyy («kruhlыy stol») [Pedagogical potential of universities today: the trend changes («round table»)]. A. E. Krukhmalev, N. E. Pokrovskyy, E. H. Puhacheva, Y. B. Nazarova. Sotsyolohycheskye yssledovanyya, 2005, Vol 5, pp. 138–144.
5. Pryhodiy M. Aktual’ni pytannya zaprovadzhennya profil’noho navchannya v zahal’noosvitnikh navchal’nykh zakladakh [Current issues of introduction of profile education in schools]. Visnyk Chernihivs’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky, 2013. Vol. 108.2. [elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_2_ 108 _3.
6. Rudenko O. Metodolohiya formuvannya stratehiyi innovatsiynoho rozvytku v systemi vyshchoyi osvity [The methodology of forming a strategy of innovative development in higher education]. Intehratsiya v yevropeys’kyy osvitniy prostir: zdobutky, problemy, perspektyvy, monohrafiya, za zah. red. F. H. Vashchuka. – Uzhhorod: ZakDU, 2011. – 560 p.
7. Tsyna A. Zmist tekhnolohichnoyi osvity v umovakh profil’noyi shkoly [Contents of technological education in specialized schools]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity, 2010, Vol 1, pp. 21–23.