Bozhko L.

L. BOZHKO
PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE TECHNOLOGY AND TECHNICAL DRAWING TEACHERS BASED ON THE COMPETENCY APPROACH
The article outlines the peculiarities of professional training of the future technology and technical drawing teachers. The content characteristics of the concept «professional training of the future technology and technical drawing teacher» are given. The characteristics of the concepts «professional training», «competence» and «professional competence» are given. The requirements to professional training of the future technology and technical drawing teachers are formulated according to the competence approach, their professionally significant qualities. Peculiarities of the competence approach in professional training of the future technology and technical drawing teachers are defined. Predictive justification of the ways of improving professional training of students in the field «Technological education» is done.
Keywords: professional training, competency, professional activity of the technology and technical drawing teacher, vocational training, professional competence of the future technology and technical drawing teacher.

REFERENCES
1. Borysenko N. Profesijna pidgotovka majbutnih uchyteliv tehnologij v umovah suchasnogo osvitn’ogo prostoru. Problemy pidgotovky suchasnogo vchytelja [professional preparation of future teachers of technologiesis in the conditions of modern educational space], 2011, Vol. 4, рр. 295–301.
2. Encyklopedija pedagogichnyh tehnologij ta innovacij [Encyclopaedia of pedagogicaltechnologies and innovations], Kharkiv, Osnova, 2011. 176 р.
3. Kobernyk O. Sutnisna harakterystyka proektuvannja pedagogichnogo procesu [Essence description of planning of pedagogical process]. Zbirnyk naukovyh prac’ Umans’kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu imeni Pavla Tychyny, Uman’ : PP Zhovtyj O.O., 2012, Part 2, рр. 101–110.
4. Orshans’kyj L. Strukturna model’ stupenevoi’ pidgotovky suchasnogo vchytelja trudovogo navchannja [Structural model of sedate preparation of modern teacher oflabour studies]. Naukovi zapysky Ternopil’s’kogo nacional’nogo pedagogichnogo universytetu imeni Volodymyra Gnatjuka. Serija Pedagogika, Ternopil’, TNPU, 2007, Vol 8, рр. 36–40.
5. Profesijna pidgotovka majbutn’ogo vchytelja do pedagogichnoi’ dijal’nosti : monografija [Professional preparation of future teacher to pedagogical activity]. O. A. Dubasenjuk, T. V. Semenjuk, O. Je. Antonova]. Zhytomyr, Zhytomyr. derzh. ped. un-t, 2003. 192 р.
6. Sydorenko V. K. Shho zavazhaje podolaty nevidpovidnist’ pidgotovky vchytelja trudovogo navchannja potrebam suchasnoi’ shkoly [What mixes to overcome disparity of preparation of teacherof labour studies to the necessities of modern school]. Trudova pidgotovka v suchasnij shkoli, 2013, Vol. 5, рр. 2–6.
7. Steshenko V. V. Teoretyko-metodychni zasady fahovoi’ pidgotovky majbutn’ogo vchytelja trudovogo navchannja v umovah stupenevoi’ osvity, monografija [Theoretical and methodological principles of professional preparationof future teacher of labour studies in the conditions of sedate education], Slov’jans’k, SDPU, 2004. 188 р.