Galambosh G.

G. GALAMBOSH
EDUCATION OF PATRIOTICALLY ORIENTED YOUNG GENERATION BY MEANS OF UKRAINIAN HANDICRAFTS
The relevance of the problem of educating young generation’s patriotism under modern conditions is substantiated in the article. The concept of the terms «patriotism» and «patriotic education» is considered. The concept of national-patriotic education of children and youth is analyzed. Much attention is paid to Ukrainian handicrafts educational influence on patriotic upbringing of younger generation. Work experience of the Faculty of Technology and Design оf V. G. Korolenko Poltava National Pedagogical University is presented.
Keywords: patriotism, patriotic education, youth, Ukrainian handicrafts.
REFERENCES
1. HoncharenkoS. Ukrayins’kyy pedahohichnyy slovnyk, [Ukrainian Pedagogical Dictionary], Kyiv, Lybid’, 1997. 376 p.
2. Konventsiya pro okhoronu nematerial’noyi kul’turnoyi spadshchyny, [Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage], Elektronnyy resurs, Rezhym dostupu: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/995_d69/page
3. Kontseptsiya natsional’no-patriotychnoho vykhovannya ditey ta molodi, [The concept of national- patriotic education of children and youth], nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 16.06.2015 r. № 641, Elektronnyy resurs, Rezhym dostupu: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/ naczionalno-patriotichne-vixovannya
4. Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy, [New Dictionary of Ukrainian language], Kyiv, Vydavnytstvo AKONIT, 2004. Part. 2 K-P, 936 p.
5. Pro stratehiyu natsional’no-patriotychnoho vykhovannya ditey ta molodi na 2016-2020 roky, [On the strategy of national-patriotic education of children and youth in 2016-2020 years], Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 13.10.2015 r. Vol. 580/2015, Elektronnyy resurs: Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/580/2015
6. Tytarenko V.P. Narodni promysly Ukrayiny, [Folk Ukraine], Poltava, Poltavs’kyy literator, 2011. 524 p.
7. Tytarenko V. Ukrayins’ki narodni remesla v khudozhn’o-estetychniy pidhotovtsi maybutnikh vchyteliv trudovoho navchannya, [Ukrainian folk crafts in artistic and aesthetic training of future teachers of labor studies], Elektronnyy resurs, Rezhym dostupu: http://library.udpu.org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2010/ 2010_3_30.pdf
8. Tyshchuk Ye. Patriotyzmyakperepustka v maybutnye, [Patriotism as a ticket to the future], 2010. Vol. 3. P. 36-37.
9. Ushyns’kyy K.D. Pro narodnist’ u hromads’komu vykhovanni, [On the nation in public education], Vybrani pedahohichni tvory: u 2 t., Kyiv, 1983. Part. 1: Teoretychni problem pedahohiky. P. 43-103.
10. Shynkaruk V.I. Filosofs’kyy entsyklopedychnyy slovnyk, [Encyclopedic Dictionary of Philosophy], Kyiv, Abrys, 2002. 742 p.
11. Shorobura I.M. Osoblyvosti hromadyans’koho vykhovannya studentiv, [Features civic education students], Elektronnyy resurs, Pedahohichnyy dyskurs, 2013. Vol.14, P. 465-469. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/peddysk_ 2013_14_99.pdf.